Trumpa standartinės bibliotekos apžvalga – antra dalis

Ši dalis apžvelgia sudėtingesnius modulius, kurie reikalingi profesionaliam programavimui. Šie moduliai retai naudojami mažuose skriptuose.

Išvesties formatavimas

repr modulyje rasite repr() funkcijos versiją skirtą dideliems arba giliai įdėtiems konteinerių objektams:

>>> import repr
>>> repr.repr(set('supercalifragilisticexpialidocious'))
"set(['a', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', ...])"

pprint modulis leidžia rafinuočiau atspausdinti tiek įtaisytus tiek naudotojo apibrėžtus objektus interpretatoriui skaitomu būdu. Jeigu rezultatas yra ilgesnis negu viena eilutė, „pretty printer“ prideda eilučių pabaigos simbolius ir pastumia tekstą, kad duomenų struktūra būtų suprantamesnė:

>>> import pprint
>>> t = [[[['black', 'cyan'], 'white', ['green', 'red']], [['magenta',
...   'yellow'], 'blue']]]
...
>>> pprint.pprint(t, width=30)
[[[['black', 'cyan'],
  'white',
  ['green', 'red']],
 [['magenta', 'yellow'],
  'blue']]]

textwrap modulis suformatuoja teksto paragrafą, kad jis tilptų į nurodytą ekrano plotį:

>>> import textwrap
>>> doc = """The wrap() method is just like fill() except that it returns
... a list of strings instead of one big string with newlines to separate
... the wrapped lines."""
...
>>> print textwrap.fill(doc, width=40)
The wrap() method is just like fill()
except that it returns a list of strings
instead of one big string with newlines
to separate the wrapped lines.

locale modulis prieina prie nuo kultūros priklausančių datos formatų duombazės. Lokalės formatavimo funkcijos grupavimo atributas leidžia tiesiogiai formatuoti skaičius naudojant grupių atskyrimą:

>>> import locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'English_United States.1252')
'English_United States.1252'
>>> conv = locale.localeconv()     # get a mapping of conventions
>>> x = 1234567.8
>>> locale.format("%d", x, grouping=True)
'1,234,567'
>>> locale.format("%s%.*f", (conv['currency_symbol'],
...        conv['frac_digits'], x), grouping=True)
'$1,234,567.80'

Šablonai

string modulyje rasite visapusišką Template klasę, kuri leis naudoti supaprastintą sintaksę, kurią gali suprasti ir paprastas naudotojas. Tai leidžia naudotojui modifikuoti programos elgesį nekeičiant pačios programos.

Rezervuotų vietų vardai formuojami su $ ir teisingu Python’o identifikatoriumi (t.y. žodis, kurį gali sudaryti skaičiai, raidės ir pabraukimo brūkšniai). Jeigu rezervuotą vietą apskliaudus figūriniais skliausteliais, tai po to gali sekti kiti simboliai be tarpų. Parašius $$ jis paverčiamas vienu $:

>>> from string import Template
>>> t = Template('${village}folk send $$10 to $cause.')
>>> t.substitute(village='Nottingham', cause='the ditch fund')
'Nottinghamfolk send $10 to the ditch fund.'

substitute() metodas pakelia KeyError, jeigu rezervuotai vietai nepateikiamas argumentas. Jeigu mums reikia, kad funkcija veiktų net tuo atveju, kai naudotojas pateikia ne visą informaciją, galima naudoti safe_substitute() metodą, jeigu ji tinkama. Naudojant šia funkciją rezervuota vieta bus nepakeista, jei duomenų truks:

>>> t = Template('Return the $item to $owner.')
>>> d = dict(item='unladen swallow')
>>> t.substitute(d)
Traceback (most recent call last):
 . . .
KeyError: 'owner'
>>> t.safe_substitute(d)
'Return the unladen swallow to $owner.'

Šablonų poklasiai gali apibrėžti kitokį rezervuotos vietos atpažinimo ženklą. Pavyzdžiui nuotraukų pervadinimo programėlė gali naudoti procento ženklą rezervuotai vietai atpažinti (pvz. datai, paveikslėlio numeris ar failo formatas):

>>> import time, os.path
>>> photofiles = ['img_1074.jpg', 'img_1076.jpg', 'img_1077.jpg']
>>> class BatchRename(Template):
...   delimiter = '%'
>>> fmt = raw_input('Enter rename style (%d-date %n-seqnum %f-format): ')
Enter rename style (%d-date %n-seqnum %f-format): Ashley_%n%f

>>> t = BatchRename(fmt)
>>> date = time.strftime('%d%b%y')
>>> for i, filename in enumerate(photofiles):
...   base, ext = os.path.splitext(filename)
...   newname = t.substitute(d=date, n=i, f=ext)
...   print '{0} --> {1}'.format(filename, newname)

img_1074.jpg --> Ashley_0.jpg
img_1076.jpg --> Ashley_1.jpg
img_1077.jpg --> Ashley_2.jpg

Kitas šablonų naudojimo tikslas yra programos logikos ir skirtingų formatų išvedimo atskyrimas. Tai leidžia rezultatus išvesti kaip XML failą, paprastą tekstinę ar HTML ataskaitą.

Darbas su dvejetainiais duomenų įrašais

struct modulio funkcijos pack() ir unpack() leidžia dirbti su kintamo ilgio dvejetainiais įrašų formatais. Sekantis pavyzdys parodo kaip perskaityti ZIP failo antraštę nenaudojant zipfile modulio. Pakavimo kodai "H" ir "I" reprezentuoja dviejų ir keturių baitų skaitinę reikšmę be ženklo atitinkamai. "<" reiškia, kad jie yra įprasto dydžio ir išsidėstę didėjančių baitų tvarka:

import struct

data = open('myfile.zip', 'rb').read()
start = 0
for i in range(3):           # show the first 3 file headers
  start += 14
  fields = struct.unpack('<IIIHH', data[start:start+16])
  crc32, comp_size, uncomp_size, filenamesize, extra_size = fields

  start += 16
  filename = data[start:start+filenamesize]
  start += filenamesize
  extra = data[start:start+extra_size]
  print filename, hex(crc32), comp_size, uncomp_size

  start += extra_size + comp_size   # skip to the next header

Daugiagijiškumas

Gijos naudojamos norint atskirti užduotis, kurios nėra viena nuo kitos priklausomos. Gijos gali būti naudojamos norint pagerinti programos reagavimo laiką, kuri gauna naudotojo įvedamus duomenis ir tuo tarpu vykdo kitas užduotis fone. Susijęs panaudojimo variantas yra duomenų skaitymas ir rašymas vykdant skaičiavimus kitoje gijoje.

Žemiau esantis kodas rodo kaip aukšto lygio modulis threading gali vykdyti užduotis fone kol pagrindinė programa yra vykdoma:

import threading, zipfile

class AsyncZip(threading.Thread):
  def __init__(self, infile, outfile):
    threading.Thread.__init__(self)
    self.infile = infile
    self.outfile = outfile
  def run(self):
    f = zipfile.ZipFile(self.outfile, 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED)
    f.write(self.infile)
    f.close()
    print 'Finished background zip of: ', self.infile

background = AsyncZip('mydata.txt', 'myarchive.zip')
background.start()
print 'The main program continues to run in foreground.'

background.join()  # Wait for the background task to finish
print 'Main program waited until background was done.'

Pagrindinė problema daugiagijiškoje programoje yra gijų, kurios dalinasi duomenimis ir kitais resursais, koordinavimas. Gijų modulis leidžia naudoti sinchronizavimo primityvus kaip spynas (angl. lock), įvykius (angl. event), sąlygų kintamuosius (angl. condition variable) ar semaforus.

Nors šios priemonės yra galingos, mažiausia klaida gali baigtis klaida, kurią sunku atgaminti. Rekomenduojamas būdas užduočių koordinavimui yra sukoncentruoti priėjimą prie visų resursų vienoje gijoje ir tada naudoti Queue modulį, tam kad tai gijai perduoti užsakymus iš kitų gijų. Programos, kurios naudoja Queue.Queue objektus bendravimui tarp gijų yra lengviau sukuriamos, skaitomesnės ir patikimesnės.

Žurnalas

logging modulis leidžia naudoti pilną ir lanksčią žurnalo sistemą. Paprasčiausias variantas yra visus žurnalo pranešimus siųsti į failą arba sys.stderr:

import logging
logging.debug('Debugging information')
logging.info('Informational message')
logging.warning('Warning:config file %s not found', 'server.conf')
logging.error('Error occurred')
logging.critical('Critical error -- shutting down')

To rezultatas yra toks:

WARNING:root:Warning:config file server.conf not found
ERROR:root:Error occurred
CRITICAL:root:Critical error -- shutting down

Įprastai, informaciniai ir derinimo pranešimai yra sulaikomi ir rezultatas siunčiamas į standartinių klaidų rašymo vietą. Kiti išvedimo rezultatai yra pranešimų siuntimas paštu, į serverį ir t.t. Nauji filtrai gali pasirinkti skirtingus pranešimo rašymo/siuntimo būdus priklausomai nuo pranešimo prioriteto: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, and CRITICAL.

Žurnalo sistema gali būti konfigūruojama tiesiogiai iš Python’o arba gali būti užkrauta iš naudotojo konfigūruojamo failo.

Silpnos nuorodos

Python’as atmintį valdo automatiškai (daugumai objektų skaičiuojamos nuorodos ir naudojamas šiukšlių surinkimas ciklų eliminavimui). Atmintis atlaisvinama ne už ilgo po to, kai paskutinė nuorodą į ją yra panaikinama.

Šis būdas tinka daugumai programų bet kartais reikia sekti objektus tik tiek kiek jie yra naudojami kažkur kitur. Nelaimei vien tam, kad juos sekti, yra sukuriama nuoroda, kuri padaro juos amžinus. weakref modulis leidžia sekti objektus nesukūrus jiems nuorodų. Kai objektas tampa nebereikalingu jis automatiškai išimamas iš weakref lentelės. Tipiškai programos saugo objektus, kuriuos yra brangu sukurti:

>>> import weakref, gc
>>> class A:
...   def __init__(self, value):
...       self.value = value
...   def __repr__(self):
...       return str(self.value)
...
>>> a = A(10)          # sukuriame nuorodą
>>> d = weakref.WeakValueDictionary()
>>> d['primary'] = a      # nuoroda nesukuriama
>>> d['primary']        # gauname objektą, jei jis dar gyvas
10
>>> del a            # pašaliname nuorodą
>>> gc.collect()        # paleidžiame šiukšlių surinkimą
0
>>> d['primary']        # įrašas buvo automatiškai pašalintas
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
  d['primary']        # įrašas buvo automatiškai pašalintas
 File "C:/python26/lib/weakref.py", line 46, in __getitem__
  o = self.data[key]()
KeyError: 'primary'

Priemonės darbui su sąrašais

Dauguma duomenų struktūrų poreikių gali būti pasiekti naudojant įtaisytus tipus. Tačiau kartais reikia alternatyvaus įgyvendinimo su skirtingais našumo reikalavimais.

array modulyje rasite array() objektą, kuris yra panašus į sąrašą, kuris laiko vienodus objektus ir laiko juos kompaktiškiau. Sekantis pavyzdys parodo skaičių masyvą, laikomą kaip dviejų baitų dvejetainius skaičius be ženklo (tipo kodas "H") vietoje 16 baitų kiekvienam nariui kaip tai daroma paprastame Python’o sąraše:

>>> from array import array
>>> a = array('H', [4000, 10, 700, 22222])
>>> sum(a)
26932
>>> a[1:3]
array('H', [10, 700])

collections modulyje rasite deque() objektą, panašų į sąrašą su greitesniais sąrašo papildymais ir išėmimais iš kairės, bet lėtesne peržiūra iš vidurio. Šie objektai labai tinka eilių ir kai kurių paieškos medžių įgyvendinimui:

>>> from collections import deque
>>> d = deque(["task1", "task2", "task3"])
>>> d.append("task4")
>>> print "Handling", d.popleft()
Handling task1

unsearched = deque([starting_node])
def breadth_first_search(unsearched):
  node = unsearched.popleft()
  for m in gen_moves(node):
    if is_goal(m):
      return m
    unsearched.append(m)

Papildomai alternatyviems sąrašų įgyvendinimams, biblioteka taip pat siūlo priemones kaip bisect modulis su funkcijomis skirtoms surikiuoti sekų manipuliavimui:

>>> import bisect
>>> scores = [(100, 'perl'), (200, 'tcl'), (400, 'lua'), (500, 'python')]
>>> bisect.insort(scores, (300, 'ruby'))
>>> scores
[(100, 'perl'), (200, 'tcl'), (300, 'ruby'), (400, 'lua'), (500, 'python')]

heapq modulyje rasite funkcijas reikalingas krūvų (angl. heap) paremtų sąrašais įgyvendinimui. Mažiausia reikšmė visada laikoma nulinėje pozicijoje. Tai praverčia programose, kurioms dažnai reikia pasiekti mažiausią elementą nerikiuojant sąrašo pilnai:

>>> from heapq import heapify, heappop, heappush
>>> data = [1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0]
>>> heapify(data)           # surikiuojame sąrašą krūvos tvarka
>>> heappush(data, -5)         # pridedame naują narį
>>> [heappop(data) for i in range(3)] # gauname tris mažiausius narius
[-5, 0, 1]

Dešimtainė slankaus kablelio aritmetika

decimal modulis leidžia naudoti Decimal duomenų tipą skirta dešimtainei slankaus kablelio aritmetikai. Jeigu palyginsime šį modulį su įtaisyta float klase skirta dvejetainėms slankaus kablelio operacijoms, tai ši nauja klasė labai praverčia finansinėms programoms ir kitiems atvejams, kurie reikalauja tikslios dešimtainės išraiškos, tikslumo kontrolės, tikslumo apvalinant norint atitikti legalumo ar reguliavimo reikalavimus, sekimo iki pasirinktos svarbios dešimtainės vietos, arba programoms, kur naudotojas tikisi, kad rezultatas sutaps su ranka atliktais skaičiavimais.

Pavyzdžiui, 5% mokesčio skaičiavimas 70 centų telefono sąskaitai duos skirtingus rezultatus naudojant dešimtainį ir dvejetainį slankų kablelį. Skirtumas pasidaro akivaizdus, jeigu rezultatas yra suapvalinamas iki artimiausio cento:

>>> from decimal import *
>>> Decimal('0.70') * Decimal('1.05')
Decimal("0.7350")
>>> .70 * 1.05
0.73499999999999999

Decimal rezultatas palieka paskutinį nulį, automatiškai nurodantį keturių vietų po kablelio svarbą iš dviejų daugiklių su dviem svarbiomis vietomis po kablelio. Dešimtainis skaičiavimas atspindi matematiką atliekamą ranka ir padeda išvengti problemų, kurios kyla kai dvejetainis slankus kablelis negali tiksliai atspindėti dešimtainių kiekių.

Tiksli reprezentacija leidžia Decimal klasei atlikti modulio skaičiavimus ir lygybės testus, kurie nėra įmanomi naudojant dvejetainį slankų kablelį:

>>> Decimal('1.00') % Decimal('.10')
Decimal("0.00")
>>> 1.00 % 0.10
0.09999999999999995

>>> sum([Decimal('0.1')]*10) == Decimal('1.0')
True
>>> sum([0.1]*10) == 1.0
False

decimal modulis leidžia atlikti aritmetines operacijas su tokiu tikslumu kokio reikia:

>>> getcontext().prec = 36
>>> Decimal(1) / Decimal(7)
Decimal("0.142857142857142857142857142857142857")