Moduliai

Jei išjungsite Python interpretatorių ir vėliau vėl jį įjungsite, visi jūsų aprašai (funkcijos ir kintamieji), aprašyti interpretatoriuje, dings. Todėl, jei ketinate rašyti sudėtingesnę programą, geriau naudotis teksto redaktoriumi kintamųjų ir funkcijų aprašymui, kuriuos vėliau galėsite panaudoti interpretatoriuje. Failas, kuriame saugomas jūsų paruoštas kodas, vadinamas skriptu. Programai didėjant, tikriausiai kils poreikis išskaidyti ją keliuose failuose, kad būtų lengviau surasti, kas kur aprašyta. Tikriausiai norėsite aprašytą funkciją panaudoti keliose kitose programose nekopijuojant viso funkcijos aprašo į kiekvieną iš tų programų.

Python’as gali nuskaityti jūsų kodo aprašus iš failo ir suteikia galimybę panaudoti kiekvieną aprašytą struktūrą panaudoti kitame skripte ar interpretatoriuje. Toks failas vadinamas moduliu: apibrėžtos struktūros iš vieno modulio, gali būti importuotos į kitus modulius arba į jūsų pagrindinį modulį (vykdomąjį skriptą arba interaktyvaus interpretatoriaus režimą, kur galite operuoti kintamaisiais).

Modulis yra paprastas failas, kuriame saugomas Python’o kodas. Failo vardas sudaromas iš modulio pavadinimo ir galūnės: .py. Modulyje pačio modulio vardas (kaip simbolių eilutė) saugomas globaliame kintamajame __name__. Praktiniam išbandymui, atverkite savo mėgiamą teksto redaktorių ir einamajame kataloge sukurkite naują failą pavadinimu fibo.py. Failo turinys turėtu būti toks:

# Fibonačio skaičių modulis

def fib(n):  # išvedama Fibonačio seka iki n
  a, b = 0, 1
  while b < n:
    print b,
    a, b = b, a+b

def fib2(n): # grąžinama Fibonačio seka iki n
  result = []
  a, b = 0, 1
  while b < n:
    result.append(b)
    a, b = b, a+b
  return result

Dabar paleiskite Python’o interpretatorių ir importuokite šį moduli naudodami tokią komandą:

>>> import fibo

Ši komanda funkcijų vardų, kurie yra apibrėžti fibo modulyje, neprideda į dabartinę simbolių lentelę — į lentelę pridedamas tik modulio vardas fibo. Naudodami modulio vardą jūs galite pasiekti funkcijas:

>>> fibo.fib(1000)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
>>> fibo.fib2(100)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
>>> fibo.__name__
'fibo'

Jeigu jūs planuojate naudoti funkciją dažnai jūs galite ją priskirti lokaliam vardui:

>>> fib = fibo.fib
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

Daugiau apie Modulius

Modulyje gali būti sudėti tiek vykdomi sakiniai tiek funkcijų apibrėžtys. Šių sakinių tikslas yra modulio inicializavimas. Jie vykdomi tik pirmą kartą, kai modulis yra importuojamas. 1

Kiekvienas modulis turi savo privačią simbolių lentelę, kuri naudojama kaip globali simbolių lentelė visoms funkcijoms modulyje. Taigi modulio autorius gali naudoti globalius kintamuosius nesirūpindamas apie atsitiktinius vardų sutapimus su naudotojo globaliais kintamaisiais. Iš kitos pusės, jeigu jūs žinote, ką jus darote, jūs galite pasiekti modulio globalius kintamuosius naudodamiesi ta pačia sintakse, kurią naudojote funkcijoms — modname.itemname.

Moduliai gali importuoti modulius. Yra įprasta (nors nebūtina) visus import sakinius surašyti modulio (ar skripto) pradžioje. Visi importuotų modulių vardai yra įkeliami į importuojančio modulio globalią simbolių lentelę.

import sakinys turi formą leidžiančią importuoti pasirinktus vardus iš modulio tiesiai į importuojančio modulio simbolių lentelę. Pavyzdžiui:

>>> from fibo import fib, fib2
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

Ši forma neįtraukia modulio (iš kurio importuojama) vardo į lokalia simbolių lentelę (taigi šiame pavyzdyje fibo yra neapibrėžtas).

Egzistuojate netgi forma leidžianti importuoti visus vardus, kuriuos apibrėžia modulis:

>>> from fibo import *
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

Ši forma importuoja visus vardus išskyrus tuos kurie prasideda pabraukimu (_).

Pastaba

Dėl efektyvumo kiekvienas modulis importuojamas tik vieną kartą interpretatoriaus sesijai. Taigi, jeigu jūs keičiate savo modulius, jūs privalote perkrauti interpretatorių. Jeigu dirbate tik su vienu moduliu, kurį jūs norite testuoti interaktyviai, galite naudoti reload(), pvz. reload(modulename).

Moduliai kaip skriptai

Kai jūs vykdote Python’o modulį šitaip:

python fibo.py <arguments>

kodas modulyje bus įvykdytas, lyg jis būtų importuotas, bet __name__ kintamasis bus nustatytas į "__main__". Taigi jeigu jūs pridėsite tokį kodą į modulio pabaigą:

if __name__ == "__main__":
  import sys
  fib(int(sys.argv[1]))

jūs galite failą naudoti ir kaip importuojamą modulį ir kaip skriptą nes kodas, kuris tikrina komandinę eilutę vykdomas tik tada kaip modulis vykdomas kaip „pagrindinis“ („main“) failas:

$ python fibo.py 50
1 1 2 3 5 8 13 21 34

Jeigu modulis bus importuotas, kodas nebus vykdomas:

>>> import fibo
>>>

Tai dažniausiai naudojama norint suteikti patogią naudotojo sąsają moduliui arba testavimo tikslais (pvz.: modulį paleidžiant kaip skriptą įvykdomi testai).

Modulio paieškos kelias

Kai modulis pavadintas spam yra importuojamas, interpretatorius ieško failo vardu spam.py dabartinėje direktorijoje, o po to direktorijų sąraše, kurias nurodo aplinkos kintamasis PYTHONPATH. Šis kintamasis naudoja tokią pačią sintaksę kaip ir apvalkalo kintamasis PATH, t.y. aplankų vardų sąrašas. Jeigu PYTHONPATH nėra nustatytas, arba kai modulis čia nerandamas, paieška tęsiama aplanke, kuris priklauso nuo įdiegimo. Unix-tipo sistemoje tai dažniausiai yra .:/usr/local/lib/python.

Faktiškai, moduliai yra ieškomi aplankų sąraše, kuris laikomas kintamajame sys.path. Šis kintamasis yra inicializuojamas dabartiniu aplanku (t.y. tuo kur paleidžiamas skriptas), PYTHONPATH ir aplanku, kuris priklauso nuo įdiegimo. Tai leidžia Python’o programoms, kurios supranta, kas yra daroma, modifikuoti arba pakeisti modulių paieškos kelius. Kadangi skripto aplankas yra įdedamas į paieškos kelią nevadinkite savo skripto vardu sutampančiu su kokiu nors standartiniu Python’o moduliu, nes kitaip Python’as importuojant kokį nors modulį importuos jūsų skriptą, o tai dažniausiai yra klaida. Daugiau informacijos apie tai skyriuje Standartiniai moduliai.

„Kompiliuoti“ Python’o failai

„Kompiliuoti“ Python’o failai yra svarbus pagreitinimas mažoms programoms, kurios naudoja daug modulių. Jeigu spam.pyc egzistuoja tame pačiame aplanke kaip spam.py, daroma prielaida, kad modulis spam jau turi „baitinę-kompiliuotą“ versiją. Į spam.pyc įrašomas failo spam.py pakeitimo laikas, todėl kai laikas esantis .pyc nesutampa jis yra ignoruojamas.

Įprastai, jums nieko nereikia daryti, kad failas spam.pyc būtų sukurtas. Kaskart, kai spam.py yra sėkmingai sukompiliuojamas, jo kompiliuotą versiją bandoma rašyti į spam.pyc. Jeigu tai nepavyksta, tai nėra klaida. Jei tarkime dėl kokių nors priežasčių įrašomas ne visas failas, tai vėliau jis bus atpažįstamas kaip neteisingas ir bus ignoruojamas. spam.pyc turinys yra nepriklausomas nuo platformos, todėl Python’o modulių aplankas gali būti naudojamas vienu metu skirtingų architektūrų mašinų.

Keletas patarimų ekspertams:

 • Kai Python’o interpretatorius yra iškviečiamas su -O, sugeneruojamas optimizuotas kodas ir padedamas į failą .pyo. Optimizatorius šiuo metu daug nepadeda: jis tik pašalina assert sakinius. Kai -O yra naudojamas, visas baitinis kodas yra optimizuotas, .pyc failai yra ignoruojami ir .py failai kompiliuojami į optimizuotą baitinį kodą.

 • Jeigu perduosite du -O Python’o interpretatoriui (-OO), tada baitinio kodo kompiliatorius atliks optimizacijas, kurios kai kuriais retais atvejais gali pagaminti neteisingai veikiančias programas. Šiuo metu tik __doc__ eilutės yra pašalinamos iš baitinio kodo, dėl ko .pyo failai yra mažesni. Kadangi, kai kurios programos gali remtis šių eilučių buvimo, jūs turite naudoti šią galimybę tik tada, kai tikrai žinote, ką darote.

 • Programa paleista iš .pyc arba .pyo neveikia greičiau negu tada, kai ji vykdoma iš .py failo — vienintelis dalykas, kuo .pyc arba .pyo failai yra greitesni, tai greitis, kuriuo jie yra užkraunami.

 • Kai skriptas vykdomas nurodant jo vardą komandinėje eilutėje, baitinis kodas niekada nėra rašomas į .pyc ar .pyo failą. Taigi, skripto paleidimo laikas gali būti sumažintas jo kodo dalis perkeliant į modulį ir naudojant mažą skriptą, kuris tą modulį importuoja.

 • Galima turėti failą spam.pyc (arba spam.pyo kai naudojama -O) be spam.py failo tam pačiam moduliui. Tai gali būti panaudojama Python bibliotekų platinimui, nes tokią formą yra pakankamai sunku vėl atgal paversti skaitomu kodu.

 • Modulis compileall gali sukurti .pyc failus (arba .pyo failus kai naudojama -O) visiems moduliams aplanke.

Standartiniai moduliai

Įprastas Python’o įdiegimas turi standartinių modulių biblioteką. Kai kurie moduliai yra interpretatoriaus dalis — jie leidžia atlikti operacijas, kurios nėra kalbos branduolio dalis, bet jie yra įtaisyti arba dėl efektyvumo arba, kad būtų galima atlikti operacinės sistemos primityvus (kaip kad sisteminius kvietimus). Tokių modulių aibė priklauso nuo platformos. Pavyzdžiui, modulis winreg yra aktualus tik Windows sistemai. Vienas konkretus modulis nusipelno šiek tiek dėmesio: sys, kuris yra kiekvieno Python’o interpretatoriaus dalis. Kintamieji sys.ps1 ir sys.ps2 apibrėžia eilutes, kurios naudojamos kaip pirminis ir antrinis raginimas:

>>> import sys
>>> sys.ps1
'>>> '
>>> sys.ps2
'... '
>>> sys.ps1 = 'C> '
C> print 'Yuck!'
Yuck!
C>

Šiek du kintamieji yra apibrėžti tik jei interpretatorius yra interaktyviame rėžime

Kintamasis sys.path yra eilučių sąrašas, kuris nustato interpretatoriaus modulių paieškos kelią. Jis inicializuojamas keliu paimtu iš aplinkos kintamojo PYTHONPATH arba standartiniu keliu, jei PYTHONPATH nėra nustatytas. Jūs galite jį modifikuoti naudodami standartines sąrašo operacijas:

>>> import sys
>>> sys.path.append('/ufs/guido/lib/python')

dir() funkcija

Įtaisytoji funkcija dir() yra naudojama, kai norime sužinoti kokius vardus apibrėžia modulis. Ši funkcija sugrąžina surikiuotą eilučių sąrašą:

>>> import fibo, sys
>>> dir(fibo)
['__name__', 'fib', 'fib2']
>>> dir(sys)
['__displayhook__', '__doc__', '__excepthook__', '__name__', '__stderr__',
 '__stdin__', '__stdout__', '_getframe', 'api_version', 'argv',
 'builtin_module_names', 'byteorder', 'callstats', 'copyright',
 'displayhook', 'exc_clear', 'exc_info', 'exc_type', 'excepthook',
 'exec_prefix', 'executable', 'exit', 'getdefaultencoding', 'getdlopenflags',
 'getrecursionlimit', 'getrefcount', 'hexversion', 'maxint', 'maxunicode',
 'meta_path', 'modules', 'path', 'path_hooks', 'path_importer_cache',
 'platform', 'prefix', 'ps1', 'ps2', 'setcheckinterval', 'setdlopenflags',
 'setprofile', 'setrecursionlimit', 'settrace', 'stderr', 'stdin', 'stdout',
 'version', 'version_info', 'warnoptions']

Jei funkcija dir() vykdoma be argumentų, tai surašomi vardai, kurie yra apibrėžti dabar:

>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> import fibo
>>> fib = fibo.fib
>>> dir()
['__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', 'a', 'fib', 'fibo', 'sys']

Pastebėsime, kad surąšomi visų tipų vardai: kintamieji, moduliai, funkcijos ir t.t.

Funkcija dir() neišrašo įtaisytų funkcijų ir kintamųjų. Jeigu jūs norite gauti jų sąrašą, jie yra apibrėžti standartiniame modulyje __builtin__:

>>> import __builtin__
>>> dir(__builtin__)
['ArithmeticError', 'AssertionError', 'AttributeError', 'DeprecationWarning',
 'EOFError', 'Ellipsis', 'EnvironmentError', 'Exception', 'False',
 'FloatingPointError', 'FutureWarning', 'IOError', 'ImportError',
 'IndentationError', 'IndexError', 'KeyError', 'KeyboardInterrupt',
 'LookupError', 'MemoryError', 'NameError', 'None', 'NotImplemented',
 'NotImplementedError', 'OSError', 'OverflowError',
 'PendingDeprecationWarning', 'ReferenceError', 'RuntimeError',
 'RuntimeWarning', 'StandardError', 'StopIteration', 'SyntaxError',
 'SyntaxWarning', 'SystemError', 'SystemExit', 'TabError', 'True',
 'TypeError', 'UnboundLocalError', 'UnicodeDecodeError',
 'UnicodeEncodeError', 'UnicodeError', 'UnicodeTranslateError',
 'UserWarning', 'ValueError', 'Warning', 'WindowsError',
 'ZeroDivisionError', '_', '__debug__', '__doc__', '__import__',
 '__name__', 'abs', 'apply', 'basestring', 'bool', 'buffer',
 'callable', 'chr', 'classmethod', 'cmp', 'coerce', 'compile',
 'complex', 'copyright', 'credits', 'delattr', 'dict', 'dir', 'divmod',
 'enumerate', 'eval', 'execfile', 'exit', 'file', 'filter', 'float',
 'frozenset', 'getattr', 'globals', 'hasattr', 'hash', 'help', 'hex',
 'id', 'input', 'int', 'intern', 'isinstance', 'issubclass', 'iter',
 'len', 'license', 'list', 'locals', 'long', 'map', 'max', 'min',
 'object', 'oct', 'open', 'ord', 'pow', 'property', 'quit', 'range',
 'raw_input', 'reduce', 'reload', 'repr', 'reversed', 'round', 'set',
 'setattr', 'slice', 'sorted', 'staticmethod', 'str', 'sum', 'super',
 'tuple', 'type', 'unichr', 'unicode', 'vars', 'xrange', 'zip']

Pakuotės

Pakuotės yra būdas struktūrizuoti Python’o modulių vardų edrvę naudojant „taškais atskirtus modulių vardus“. Pavyzdžiui, modulis A.B nurodo submodulį B pakuotėje A. Lygiai taip kaip moduliai apsaugo skirtingų modulių autorius nuo rūpesčio dėl vienodų globalių kintamųjų vardų, taip taškais atskirti modulių vardai apsaugo multi-modulinių pakuočių (tokių kaip NumPy ar Python Imaging Library) autorius nuo rūpesčio dėl vienodų modulių vardų.

Tarkime jūs norite sukurti modulių kolekciją („pakuotę“) universalią garso failų ir duomenų tvarkymui. Kadangi egzistuoja įvairūs failų formatai (dažniausiai atpažįstami pagal plėtinį, pvz.: .wav, .aiff, .au), todėl jums reikės sukurti ir palaikyti augančią modulių kolekciją įvairiems failų formatams. Taip pat egzistuoja daug skirtingų operacijų, kurias jus norite atlikti su garso duomenimis (miksavimas, aido pridėjimas, ekvalaizerio pritaikymas, dirbtinio stereo efekto sukūrimas), taigi jūs taip pat tūrėsite rašyti daug modulių, kurie atliks šias operacijas. Tai galėtų būti jūsų pakuotės struktūra (pavaizduota kaip hierarchinė failų sistema):

sound/             Aukščiausio lygio pakuotė
   __init__.py        Garso pakuotės inicializacija
   formats/         Subpakuotė failų formatų konvertavimui
       __init__.py
       wavread.py
       wavwrite.py
       aiffread.py
       aiffwrite.py
       auread.py
       auwrite.py
       ...
   effects/         Subpakuotė garso efektams
       __init__.py
       echo.py
       surround.py
       reverse.py
       ...
   filters/         Subpakuotė filtrams
       __init__.py
       equalizer.py
       vocoder.py
       karaoke.py
       ...

Kai importuojame pakuotė, Python’as ieško pakuotės aplanko aplankuose nurodytose sys.path.

__init__.py failas yra reikalingas tam, kad Python’as aplanką atpažintų kaip pakuotę. Taip daroma todėl, kad dažni vardai (tarkim string), netyčia nepaslėptų galiojančių modulių, kurie randami vėliau modulių paieškos kelyje. Paprasčiausiu atveju __init__.py gali būti tiesiog tuščias failas, bet jei reikia jis gali įvykdyti inicializacijos kodą pakuotei arba nustatyti kintamąjį __all__ (aprašytas vėliau).

Pakuotės naudotojai gali importuoti individualius modulius iš pakuotės. Pavyzdžiui:

import sound.effects.echo

Ši komanda paleidžia submodulį sound.effects.echo. Norint jį naudoti reikia nurodyti pilną vardą:

sound.effects.echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

Alternatyvus būdas importuotį submodulį yra:

from sound.effects import echo

Ši komanda taip pat paleidžia submodulį echo ir leidžia jį naudoti nenurodant pakuotės. Todėl jį galima naudoti taip:

echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

Kitas variantas yra importuoti norimą funkciją ar kintamąjį tiesiogiai:

from sound.effects.echo import echofilter

Vėlgi, tai užkrauną submodulį echo, bet jo funkcija echofilter() dabar pasiekiama tiesiogiai:

echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

Atkreipkime dėmesį, kad naudojant from pakuotė import narys, narys gali būti pakuotės submodulis (ar subpakuotė), koks nors vardas, arba koks nors vardas apibrėžtas pakuotėje (funkcija, klasė ar kintamasis). import sakinys pirmiausia testuoja ar narys yra apibrėžtas pakuotėje ir jeigu ne tada daro prielaidą, kad narys yra modulis ir bando jį pakrauti. Jeigu ir tada jo neranda, tada sukelia išimtis ImportError.

Priešingai, kai naudojama sintaksė import item.subitem.subsubitem, kiekvienas narys išskyrus paskutinį privalo būti pakuotė. Paskutinis narys gali būti modulis, pakuotė, bet negali būti klasė, funkcija, kintamasis (kaip tai buvo galima daryti prieš tai).

* Importavimas iš pakuotės

Kas atsitiks, jeigu naudotojas parašys from sound.effects import *? Idealiu atveju naudotojas tikėsis, kad ši komanda kažkaip nueis į failų sistemą, ras kurie submoduliai priklauso pakuotei ir juos visus importuos. Nelaimei ši operacija nedirba gerai Windows platformoje, kur failų sistema ne visada turi informaciją apie failo vardo raidžių lygį! Šioje platformoje, nėra garantuoto būdo žinoti ar ECHO.PY turi būti importuotas kaip echo, Echo ar ECHO. (Pavyzdžiui, Windows 95 turi erzinantį įprotį rodyti visus failų vardus naudojant pirmą didžiąją raidę). DOS 8+3 failų vardų apribojimai prideda kitą įdomią problemą ilgiems modulių vardams.

Vienintelis sprendimas yra pakuotės autoriui išskirtinai išvardinti pakuotės turinį. import sakinys naudoja tokį susitarimą: jei pakuotės __init__.py faile apibrėžiamas sąrašas __all__ kintamajame, jis turi būti naudojamas, kai modulių vardai importuojami naudojant from package import *. Pakuotės autorius yra atsakingas, kad šis sąrašas būtų atnaujinamas su kiekviena nauja pakuotės versija. Pakuotės autorius gali taip pat nuspręsti jo nepalaikyti, jeigu jis nemato prasmės naudoti * importavimą su jo pakuote. Pavyzdžiui sounds/effects/__init__.py failo turinys gali būti toks:

__all__ = ["echo", "surround", "reverse"]

Tai reiškia, kad from sound.effects import * importuos tris išvardinus submodulius iš sound pakuotės.

Jeigu __all__ nėra apibrėžtas, sakinys from sound.effects import * neimportuoja visų submodulių iš pakuotės sound.effects į dabartinę vardų erdvę — tai tik užtikrins, kad pakuotė sound.effects bus importuota, įvykdys inicializacijos kodą __init__.py faile ir tada importuos visus vardus apibrėžtus pakuotėje. Į tai įeina visi vardai apibrėžti (ir submoduliai išskirtinai paleisti) faile __init__.py. Į tai taip pat įeina bet kokie pakuotės submoduliai, kurie buvo išskirtinai paleisti senesnių importavimo sakinių. Pažiūrėkite į šį kodą:

import sound.effects.echo
import sound.effects.surround
from sound.effects import *

Šiame pavyzdyje, echo ir surround moduliai yra importuojami į dabartinę vardų erdvę, kadangi jie yra apibrėžti sound.effects pakuotėje, kai from...import sakinys yra įvykdomas. (Tai dirba taip pat, kai __all__ yra apibrėžtas)

Pastebėsime, kad geriau nenaudoti * improtavimo iš modulių ar pakuočių, nes dažniausiai dėl to kodas tampa prastai skaitomas. Tačiau, nieko blogo tai daryti interaktyvioje sesijoje norint sutaupyti klaviatūros spausdinimo laiko, o taip pat kai kurie moduliai yra sukurti taip, kad būtų išeksportuojami tik tam tikri vardai.

Prisiminkite, kad nėra nieko blogo naudoti from Pakuotė import specifinis_submodulis! Tiesa sakant, tai rekomenduojamas būdas nebent submodulis iš kitos pakuotės naudoja tokį patį vardą.

Nuorodos tarp pakuočių

Submoduliai dažnai rodo vienas į kitą. Tarkime, modulis surround gali naudoti modulį echo. Tiesa sakant, tokios nuorodos yra tokios dažnos, kad import sakinys pirmiausiai tikrina jau turimas pakuotes prieš ieškodamas modulių paieškos kelyje. Taigi, modulis surround gali tiesiog naudoti import echo arba from echo import echofilter. Jeigu importuojamas modulis nerandamas dabartinėje pakuotėje (t.y. pakuotėje, kurioje šis modulis yra submodulis), tada import sakinys ieško aukščiausio lygio modulio duotu vardu.

Kai pakuotė yra struktūrizuota į subpakuotes (pavyzdžiui kaip tai padaryta sound pakuotėje), jūs galite naudoti absoliučius importavimus norėdami nurodyti į gretimų pakuočių submodulius. Pavyzdžiui, jei modulis sound.filters.vocoder turi naudoti echo modulį iš sound.effects pakuotės, tai tada galima naudoti from sound.effects import echo.

Pradedant Python 2.5 versija, prie netiesiogiai nurodytų reliatyvių importavimų aprašytų viršuje, jūs galite naudoti griežtai nurodytus reliatyvius importavimus naudodami from module import name formą. Šie griežtai nurodyti reliatyvūs importavimai naudoją tašką, kuris nurodo dabartinę arba tėvinę pakuotę. Pavyzdžiui, iš surround modulio jūs galite naudoti:

from . import echo
from .. import formats
from ..filters import equalizer

Atkreipsime dėmesį, kad tiek netiesiogiai tiek griežtai nurodyti importavimai paremti dabartinio modulio vardu. Kadangi pagrindinio modulio vardas visada yra "__main__" moduliai, kurie bus naudojami kaip pagrindiniai Python’o programos moduliai turi naudoti absoliučius importavimus.

Pakuotės keliose direktorijose

Pakuotės palaiko dar vieną specialų atributą — __path__. Šis atributas inicializuojamas kaip sąrašas, kuriame yra aplankas, kuriame yra pakuotės __init__.py failas (prieš tai, kai kodas yra įvykdomas tame faile). Šis kintamasis gali būti modifikuojamas ir tai paveiks kaip atliekama modulių ir subpakuočių paieška pakuotėje.

Nors ši savybė nėra dažnai naudojama, ji gali būti panaudota norint išplėsti modulių randamų pakuotėje aibę.

Pastabos

1

Funkcijų apibrėžtys irgi yra ‚sakiniai‘, kurie yra ‚vykdomi‘; Vykdymas prideda funkcijos vardą į modulio globalią simbolių lentelę.