Įvadas į Python’ą

Pavyzdžiuose, pateikiamuose toliau, įvedamas komandas bei jų išvestį galima atskirti pagal tai, ar eilutė prasideda raginimu (>>> ir ...). Norėdami pakartoti pavyzdį savarankiškai, perrašykite viską, kas eina pavyzdyje po raginimo. Eilutės, neprasidedančios raginimu, yra interpretatoriaus išvestis. Atkreipkite dėmesį, jog norėdami užbaigti komandą, užimančią daugiau nei vieną eilutę (tuo metu bus rodomas antrasis raginimo variantas ...), turėsite įvesti tuščią eilutę.

Dauguma pavyzdžių, net ir tie, kurie prasideda raginimu, turi paaiškinamuosius komentarus. Python’e komentarai pradedami simboliu # ir tęsiasi iki eilutės pabaigos. Komentarai gali prasidėti eilutės pradžioje, taip pat po tarpų arba po kodo, tačiau ne simbolių eilutės viduje. Simbolių eilutėje # tėra paprastas simbolis, neatliekantis jokios papildomos funkcijos. Kadangi komentarai paaiškina kodą, tačiau Python’as jų niekaip neinterpretuoja, bandydami pateiktus kodo fragmentus interaktyviame apvalkale komentarus galite tiesiog praleisti.

Pora pavyzdžių:

# čia pirmasis komentaras
SPAM = 1         # o čia -- antrasis komentaras
             # ...ir trečiasis!
STRING = "# Tai nėra komentaras."

Python’as kaip skaičiuoklis

Pradėkime išbandydami porą paprastų Python’o komandų. Pasileiskite interpretatorių ir luktelėkite, kol pasirodys raginimas >>>. (Neturėtų užtrukti.)

Skaičiai

Interpretatorius veikia kaip paprastas skaičiuoklis – jūs įvedate reiškinį, o interpretatorius užrašo rezultatą. Reiškinių sintaksė paprasta: operatoriai +, -, * bei / veikia kaip ir daugumoje kitų kalbų (tarkime, Paskalyje arba C). Grupavimui galima naudoti skliaustelius. Pavyzdžiui:

>>> 2+2
4
>>> # Tai komentaras
... 2+2
4
>>> 2+2 # o čia -- komentaras toje pačioje eilutėje, kaip ir kodas
4
>>> (50-5*6)/4
5
>>> # Sveikų skaičių dalyba apskaičiuoja sveiką dalį:
... 7/3
2
>>> 7/-3
-3

Lygybės ženklas ('=') naudojamas priskirti reikšmę kintamajam. Atlikus priskyrimą nėra parodomas joks rezultatas:

>>> width = 20
>>> height = 5*9
>>> width * height
900

Reikšmę galima priskirti iš karto keliems kintamiesiems:

>>> x = y = z = 0 # Priskiriame nulį x, y ir z
>>> x
0
>>> y
0
>>> z
0

Prieš naudojant, kintamieji turi būti apibrėžti (jiems priskirta reikšmė), kitaip įvyks klaida:

>>> # pabandome gauti neapibrėžto kintamojo reikšmę
... n
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'n' is not defined

Taip pat galima dirbti su slankaus kablelio skaičiais. Jeigu naudosime vieną iš anksčiau aptartų operatorių su argumentais, kurių vienas – sveikas skaičius, o kitas – slankaus kablelio skaičius, tuomet rezultatas bus slankaus kablelio:

>>> 3 * 3.75 / 1.5
7.5
>>> 7.0 / 2
3.5

Be to, galima naudoti ir kompleksinius skaičius. Menamoji dalis aprašoma naudojant galūnę j arba J. Kompleksiniai skaičiai su nenuline realiąja dalimi užrašomi kaip (realioji+menamojiJ), arba pasinaudojama complex(realioji, menamoji) funkcija.

>>> 1j * 1J
(-1+0j)
>>> 1j * complex(0,1)
(-1+0j)
>>> 3+1j*3
(3+3j)
>>> (3+1j)*3
(9+3j)
>>> (1+2j)/(1+1j)
(1.5+0.5j)

Kompleksiniai skaičiai visuomet aprašomi dviem slankaus kablelio skaičiais, realiąja ir menamąja dalimi. Norėdami išskirti šias dalis iš kompleksinio skaičiaus z, naudokite z.real (realiąjai daliai) ir z.imag (menamąjai daliai).

>>> a=1.5+0.5j
>>> a.real
1.5
>>> a.imag
0.5

Sveikų ir slankaus kablelio skaičių konvertavimo funkcijos (float, int ir long) neveikia kompleksiniams skaičiams – nes nėra vienaprasmio būdo tai atlikti. Naudodami abs(z) gausite kompleksinio skaičiaus modulį (slankaus kablelio skaičiaus pavidalu). Jau minėtas z.real leis gauti realiąją kompleksinio skaičiaus dalį.

>>> a=3.0+4.0j
>>> float(a)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: can't convert complex to float; use abs(z)
>>> a.real
3.0
>>> a.imag
4.0
>>> abs(a) # sqrt(a.real**2 + a.imag**2)
5.0
>>>

Interaktyvioje veiksenoje, paskutinė atspausdinta reikšmė yra priskiriama kintamajam _. Tai reiškia, kad jums naudojant Python’ą kaip skaičiuoklį, kai kuriuos skaičiavimus galima atlikti daug paprasčiau.

>>> mokestis = 12.5 / 100
>>> kaina = 100.50
>>> kaina * mokestis
12.5625
>>> kaina + _
113.0625
>>> round(_, 2)
113.06
>>>

Su šiuo kintamuoju turėtų būti elgiamasi taip, lyg jis būtų skirtas tik skaitymui. Nepriskirkite jam reikšmės, nes taip sukursite nesusijusį kintamąjį, kurio vardas neleistų prieiti prie tikrojo magiško Python’o kintamojo.

Eilutės

Python’as dirba ne tik su skaičiais, bet ir su simbolių eilutėmis. Jas galima užrašyti dviem būdais — apsupti viengubomis arba dvigubomis kabutėmis:

>>> 'spam eggs'
'spam eggs'
>>> 'doesn\'t'
"doesn't"
>>> "doesn't"
"doesn't"
>>> '"Yes," he said.'
'"Yes," he said.'
>>> "\"Yes,\" he said."
'"Yes," he said.'
>>> '"Isn\'t," she said.'
'"Isn\'t," she said.'

Simbolių eilutės gali aprėpti porą eilučių. Naudojant kairinį brūkšnį eilutės gale galima nurodyti, kad toliau einanti eilutė yra šios tęsinys:

>>> hello = "This is a rather long string containing\n\
... several lines of text just as you would do in C.\n\
...   Note that whitespace at the beginning of the line is\
... significant."
>>> print hello

Turėkite omenyje, kad kairinis brūkšnys sujungia gretimas eilutes į vieną, todėl naujas eilutes reikia sudaryti naudojant \n. Ankstesnis pavyzdys ekrane atspausdintų:

This is a rather long string containing
several lines of text just as you would do in C.
  Note that whitespace at the beginning of the line is significant.

Kita vertus, jeigu eilutę pažymime kaip „neapdorojamą“ (angl. raw), tuomet \n nepradeda naujos eilutės. Neapdorojamose eilutėse kairiniai brūkšniai taip pat praranda savo reikšmę (t.y. lieka kairiniais brūkšniais), tačiau skirstymas į eilutes nėra prarandamas – lieka taip, kaip užrašyta:

hello = r"This is a rather long string containing\n\
several lines of text much as you would do in C."

print hello

atspausdintų:

This is a rather long string containing\n\
several lines of text much as you would do in C.

Dar galima eilutes apgaubti poromis trigubų kabučių: """ arba '''. Eilučių pabaigų nereikia užrašyti specialiai, bus paliekamas toks skaidymas į eilutes, kaip užrašyme.

print """
Usage: thingy [OPTIONS]
   -h            Display this usage message
   -H hostname        Hostname to connect to
"""

ekrane išvestų:

Usage: thingy [OPTIONS]
   -h            Display this usage message
   -H hostname        Hostname to connect to

Interpretatorius atspausdina operacijų su eilutėmis rezultatus visiškai taip pat, kaip eilutės yra įvedamos: apgaubia kabutėmis iš šonų, o viduje eilutės esančios kabutės užrašomos pridedant kairinį brūkšnį. Jeigu eilutės viduje yra vienguba kabutė, eilutė spausdinama apgaubta dvigubomis kabutėmis. Kitais atvejais apgaubiama viengubomis kabutėmis. (Komanda print, kurią aptarsime kiek vėliau, gali būti naudojama eilutėms atspausdinti be apgaubiančių kabučių.)

Eilutės gali būti sujungtos (pridėtos viena prie kitos) naudojant + operatorių bei pakartotos keletą kartų su * operatoriumi:

>>> word = 'Pagalb' + 'a'
>>> word
'Pagalba'
>>> '<' + word*5 + '>'
'<PagalbaPagalbaPagalbaPagalbaPagalba>'

Dvi eilutės, užrašytos viena po kitos, yra automatiškai sujungiamos. Taigi pirmąją eilutę pavyzdyje galėjome užrašyti tiesiog kaip word = 'Pagalb' 'a'; turėkite omenyje, kad šitaip galima daryti tik su rankomis užrašytomis eilutėmis, o ne su operacijų rezultatais:

>>> 'str' 'ing'       # <- Taisyklinga
'string'
>>> 'str'.strip() + 'ing'  # <- Taisyklinga
'string'
>>> 'str'.strip() 'ing'   # <- Netaisyklinga
 File "<stdin>", line 1, in ?
  'str'.strip() 'ing'
           ^
SyntaxError: invalid syntax

Eilutės gali būti indeksuojamos; kaip ir C kalboje, pirmasis eilutės simbolis atitinka indeksą 0. Python’o kalboje nėra atskiro tipo simboliams aprašyti; simbolis – tai eilutė, kurios dydis – vienas simbolis. Eilučių dalys gali būti nurodomos naudojant atkarpos notaciją (angl. slice notation): du indeksai atskirti dvitaškiu.

>>> word
'Pagalba'
>>> word[4]
'l'
>>> word[0:2]
'Pa'
>>> word[2:4]
'ga'

Atkarpos indeksai gali būti nenurodyti; jeigu praleistas pirmasis indeksas, vietoje jo naudojamas nulis, o praleistas antrasis indeksas tapatus eilutės ilgio nurodymui.

>>> word[:2]  # Du pirmi simboliai
'Pa'
>>> word[2:]  # Viskas, kas eina po dviejų pirmų simbolių
'galba'

Priešingai negu C kalboje, Python’o eilutės negali būti keičiamos. Bandant pakeisti eilutės simbolį nurodant indeksą įvyksta klaida:

>>> word[0] = 'x'
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: object doesn't support item assignment
>>> word[:1] = 'Splat'
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: object doesn't support slice assignment

Tačiau naujų eilučių sukūrimas sudedant turimas yra paprastas ir efektyvus:

>>> 't' + word[1:]
'tagalba'
>>> 'Kav' + word[1]
'Kava'

Naudinga atkarpų operacijų savybė: s[:i] + s[i:] visuomet lygu s.

>>> word[:2] + word[2:]
'Pagalba'
>>> word[:3] + word[3:]
'Pagalba'

Išeinantys iš ribų indeksai yra tvarkingai apdorojami. Per didelis indeksas pakeičiamas eilutės ilgiu. Jeigu aktarpos pradžios indeksas didesnis už pabaigos indeksą, gausime tuščią eilutę.

>>> word[1:100]
'Pagalba'
>>> word[10:]
''
>>> word[2:1]
''

Kaip indeksus galima naudoti ir neigiamus skaičius, tokiu atveju skaičiuojama nuo dešinės. Pavyzdžiui:

>>> word[-1]   # Paskutinis simbolis
'a'
>>> word[-2]   # Priešpaskutinis simbolis
'b'
>>> word[-2:]  # Du paskutiniai simboliai
'ba'
>>> word[:-2]  # Viskas iki dviejų paskutinių simbolių
'Pagal'

Pastebėkite, kad -0 iš tiesų yra tas pats kaip ir 0, todėl šiuo atveju nuo dešinės nėra skaičiuojama.

>>> word[-0]   # (nes -0 lygu 0)
'P'

Išeinantys iš ribų neigiami indeksai yra apkarpomi, tačiau tai galioja tik atkarpoms:

>>> word[-100:]
'Pagalba'
>>> word[-10]  # klaida
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
IndexError: string index out of range

Bus lengviau atsiminti, kaip veikia atkarpos, jeigu galvosite apie indeksus kaip apie rodykles tarp simbolių, o eilutės kraštą prieš pirmą simbolį kaip turintį nulinį indeksą. Tuomet eilutės, sudarytos iš n simbolių, dešinys kraštas turės indeksą n.

 +---+---+---+---+---+---+---+
 | P | a | g | a | l | b | a |
 +---+---+---+---+---+---+---+
 0  1  2  3  4  5  6  7
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

Pirma skaičių eilutė parodo indeksų 0..7 vietas simbolių eilutėje. Antroji eilutė – atitinkamai atvaizduoja neigiamus indeksus. Tada atkarpa nuo i iki j susideda iš visų simbolių, esančių tarp i ir j.

Neneigiamiems indeksams, atkarpos ilgis yra indeksų skirtumas (jeigu abu indeksai yra eilutės ribose). Tarkime, atkarpos word[1:3] ilgis yra 2.

Standartinė funkcija len() grąžina eilutės ilgį.

>>> s = 'supercalifragilisticexpialidocious'
>>> len(s)
34

Unikodo eilutės

Pradedant Python’o versija 2.0 programuotojams pateikiamas naujas duomenų tipas, skirtas tekstinių duomenų saugojimui: Unikodo objektai. Jis gali būti naudojamas saugoti bei operuoti Unikodu paremtais duomenimis (daugiau informacijos rasite http://lt.wikipedia.org/wiki/Unikodas bei http://www.unicode.org). Šis duomenų tipas yra suderinamas su paprastomis simbolių eilutėmis: prireikus pakeičiamas automatiškai.

Didelis Unikodo pranašumas yra tai, kad šis standartas aprašo visus ženklus: tiek naudojamus dabartiniuose, tiek naudotus senoviniuose tekstuose. Anksčiau, prieš sukuriant Unikodą, buvo naudojamos 256-ių rašto ženklų kodavimo lentelės. Kiekvienas tekstas buvo susietas su kuria nors iš jų. Tokia sistema sukeldavo labai daug maišaties, ypač ten, kur tai buvo susiję su programinės įrangos daugiakalbyste. Unikodas šias problemas išsprendžia pristatydamas vientisą kodų lentelę, kurią galima naudoti visoms rašto sistemoms

Unikodo eilučių sukūrimas Python’e yra ne ką sudėtingesnis negu paprastų eilučių:

>>> u'Labas, pasauli!'
u'Labas, pasauli!'

Mažoji 'u' prieš kabutę nurodo, kad aprašome Unikodo eilutę. Jeigu norite eilutėje naudoti specialius simbolius, galite tai padaryti naudodami specialią Python’o sintaksę.

>>> u'Sveikas,\u0020pasauli!'
u'Sveikas, pasauli!'

Čia užrašyta seka \u0020 reiškia Unikodo simbolio, kurio kodas 0x0020 (o tai yra tarpo simbolis), įterpimą eilutėje.

Visi kiti simboliai interpretuojami pagal tai, kokį Unikodo kodą jie atitinka. Jeigu jūs užrašote eilutes naudodami Latin-1 koduotę (turinčią daugumai vakarų Europos kalbų skirtų simbolių), tikrai pamatysite tai, kad pirmi 256 Unikodo rašmenys sutampa su Latin-1 kodų lentele.

Ypatingiems poreikiams galima naudoti neapdorojamas (angl. raw) eilutes – visai taip pat, kaip ir paprastų eilučių atveju. Norėdami tokias eilutes įvesti, prieš atidarančią kabutę parašykite ‚ur‘. Tuomet \uXXXX užrašymas bus apdorojamas tik tuomet, kai kairinių brūkšnių skaičius prieš ‚u‘ yra nelyginis.

>>> ur'Sveikas,\u0020pasauli!'
u'Sveikas, pasauli!'
>>> ur'Sveikas,\\u0020pasauli!'
u'Sveikas,\\\\u0020pasauli!'

Šis režimas naudingas tada, kai reikia įvesti daug kairinių brūkšnių, pavyzdžiui reguliariuosius reiškinius (angl. regular expression).

Be šių užrašymo būdų, Python’as pateikia ir daugiau būdų Unikodo eilutėms sukurti tuomet, kai žinoma teksto koduotė.

Standartinė funkcija unicode() moka iškoduoti ir užkoduoti daug tekstų koduočių. Keletas žinomesnių yra Latin-1, ASCII, UTF-8, ir UTF-16. Dvi paskutinės koduotės yra vadinamos kintamo ilgio koduotėmis, kadangi naudojant šias koduotes vienas Unikodo simbolis gali būti paverčiamas vienu arba daugiau baitų. Pagal nutylėjimą dažniausiai naudojama ASCII koduotė, kuri turi 127 simbolius, atitinkančius pirmus 127 Unikodo simbolius. Ši koduotė atmes visus kitus simbolius, pranešdama apie klaidą. Spausdinant Unikodo eilutę ekrane arba faile, naudojama funkcija str(), kuri konvertuoja eilutę naudodama numatytąją teksto koduotę.

>>> u"abc"
u'abc'
>>> str(u"abc")
'abc'
>>> u"äöü"
u'\xe4\xf6\xfc'
>>> str(u"äöü")
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-2: ordinal not in range(128)

Galite paversti Unikodo eilutę į 8 bitų simbolių eilutę nurodydami norimą teksto koduotę su encode() metodu, kuriam būtinas vienas parametras – koduotės pavadinimas. Teksto koduočių vardus rekomenduojama užrašyti mažosiomis raidėmis.

>>> u"äöü".encode('utf-8')
'\xc3\xa4\xc3\xb6\xc3\xbc'

Jeigu jūs turite duomenis žinomoje teksto koduotėje ir norite iš jų gauti Unikodo eilutę, galite naudoti unicode() funkciją, kartu nurodydami koduotės pavadinimą.

>>> unicode('\xc3\xa4\xc3\xb6\xc3\xbc', 'utf-8')
u'\xe4\xf6\xfc'

Sąrašai

Python’as pateikia daug sudėtinių duomenų tipų, naudojamų apjungti kitas reikšmes. Lanksčiausias iš tokių tipų yra sąrašas, kuris aprašomas laužtiniais skliausteliais apgaubiant kelis iš eilės einančius, vienas nuo kito kableliais atskirtus, elementus. Sąrašo elementai gali būti skirtingų tipų.

>>> a = ['spam', 'eggs', 100, 1234]
>>> a
['spam', 'eggs', 100, 1234]

Kaip ir simbolių eilučių indeksai, sąrašų indeksai prasideda nuo 0, sąrašai gali būti atkirpti, sujungti ir taip toliau:

>>> a[0]
'spam'
>>> a[3]
1234
>>> a[-2]
100
>>> a[1:-1]
['eggs', 100]
>>> a[:2] + ['bacon', 2*2]
['spam', 'eggs', 'bacon', 4]
>>> 3*a[:3] + ['Boo!']
['spam', 'eggs', 100, 'spam', 'eggs', 100, 'spam', 'eggs', 100, 'Boo!']

Priešingai negu simbolių eilutės, kurios yra nekintamos, sąrašo elementus galima pakeisti:

>>> a
['spam', 'eggs', 100, 1234]
>>> a[2] = a[2] + 23
>>> a
['spam', 'eggs', 123, 1234]

Atkarpoms (angl. slice) taip pat galima priskirti reikšmes, net jeigu tai pakeičia sąrašo dydį arba jį ištuština:

>>> # Pakeiskime porą elementų:
... a[0:2] = [1, 12]
>>> a
[1, 12, 123, 1234]
>>> # Panaikinkime keletą:
... a[0:2] = []
>>> a
[123, 1234]
>>> # Įterpkime:
... a[1:1] = ['bletch', 'xyzzy']
>>> a
[123, 'bletch', 'xyzzy', 1234]
>>> # Įterpkime sąrašo kopiją į paties pradžią
>>> a[:0] = a
>>> a
[123, 'bletch', 'xyzzy', 1234, 123, 'bletch', 'xyzzy', 1234]
>>> # Ištuštinkime sąrašą: pakeiskime visus elementus tuščiu sąrašu
>>> a[:] = []
>>> a
[]

Standartinė funkcija len() tinka ir sąrašams:

>>> a = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> len(a)
4

Galima sąrašus sudėti į sąrašus (sukurti sąrašus, kurių elementai yra kiti sąrašai), pavyzdžiui:

>>> q = [2, 3]
>>> p = [1, q, 4]
>>> len(p)
3
>>> p[1]
[2, 3]
>>> p[1][0]
2
>>> p[1].append('xtra')   # Žiūrėkite skyrių 5.1
>>> p
[1, [2, 3, 'xtra'], 4]
>>> q
[2, 3, 'xtra']

Turėkite omenyje, kad paskutiniame pavyzdyje p[1] ir q iš tiesų nurodo tą patį objektą! Objektų semantiką aptarsime vėliau.