Įvedimas ir išvedimas

Egzistuoja keli būdai išvesti programos rezultatus. Duomenys gali būti išspausdinti žmogui skaitoma forma arba įrašyti į failą ateities naudojimui. Ši dalis apžvelgs kelias galimybes.

Gražesnis išvedimo formatavimas

Kol kas mes sutikome du reikšmių rašymo būdus: išraiškos sakinius ir print sakinį. (trečias būdas write() metodo naudojimas su failo objektais. Standartinis išvedimo failas gali būti pasiektas per sys.stdout.)

Dažnai jums reikės daugiau kontrolės formatuojant išvedamus duomenis negu tiesiog spausdinti tarpu atskirtas reikšmes. Egzistuoja du būdai suformatuoti jūsų išvedimo duomenis. Pirmas būdas yra visą formatavimą atlikti patiems: naudodami eilučių karpymo ir sujungimo operacijas jūs galite sukurti tokį išdėstymą kokį tik įsivaizduojate. Standartiniame modulyje string galima rasti kelias naudingas operacijas eilučių užpildymui iki reikiamo stulpelio pločio (jas peržvelgsime netrukus). Antras būdas yra naudoti metodą str.format().

Žinoma, išlieka vienas klausimas: kaip konvertuoti reikšmes į eilutes? Laimei Python’as turi būdą reikšmes paversti eilutėmis: perduokite reikšmę funkcijoms: repr() arba str().

Funkcijos str() paskirtis yra sugražinti reikšmę, kurią galėtų perskaityti žmogus, tuo tarpu repr() paskirtis yra sugeneruoti reprezentaciją, kurią galėtų perskaityti interpretatorius (arba jei tokias formos nėra grąžintų SyntaxError klaidą). Objektams, kurie neturi žmogui skaitomos formos, str() sugrąžins tokią pačią reikšmę kaip repr(). Dauguma reikšmių, kaip kad skaičiai, struktūros, sąrašai ar žodynai, turi tą pačia reprezentaciją abiems funkcijoms. Eilutės ir slankaus kablelio skaičiai — turi dvi skirtingas reprezentacijas.

Keletas pavyzdžių:

>>> s = 'Hello, world.'
>>> str(s)
'Hello, world.'
>>> repr(s)
"'Hello, world.'"
>>> str(0.1)
'0.1'
>>> repr(0.1)
'0.10000000000000001'
>>> x = 10 * 3.25
>>> y = 200 * 200
>>> s = 'The value of x is ' + repr(x) + ', and y is ' + repr(y) + '...'
>>> print s
The value of x is 32.5, and y is 40000...
>>> # eilutės repr() prideda kabutes ir kairinį brūkšnį:
... hello = 'hello, world\n'
>>> hellos = repr(hello)
>>> print hellos
'hello, world\n'
>>> # repr() argumentu gali būti bet koks Python'o objektas:
... repr((x, y, ('spam', 'eggs')))
"(32.5, 40000, ('spam', 'eggs'))"

Čia yra du būdai parašyti kvadratų ir kubų lentelę:

>>> for x in range(1, 11):
...   print repr(x).rjust(2), repr(x*x).rjust(3),
...   # Atkreipkite dėmesį į kablelį eilutės gale
...   print repr(x*x*x).rjust(4)
...
 1  1  1
 2  4  8
 3  9  27
 4 16  64
 5 25 125
 6 36 216
 7 49 343
 8 64 512
 9 81 729
10 100 1000

>>> for x in range(1,11):
...   print '{0:2d} {1:3d} {2:4d}'.format(x, x*x, x*x*x)
...
 1  1  1
 2  4  8
 3  9  27
 4 16  64
 5 25 125
 6 36 216
 7 49 343
 8 64 512
 9 81 729
10 100 1000

(Atkreipkite dėmesį į tai, kad pirmame pavyzdyje vienas tarpas tarp stulpelių buvo pridėtas dėl to kaip print dirba: ši komanda visada prideda tarpus tarp argumentų.)

Šis pavyzdys demonstruoja eilučių objektų metodą rjust(), kuris sulygina eilutes pagal dešinę pusę jas užpildydamas tarpais kairėje. Egzistuoja panašūs metodai ljust() ir center(). Šie metodai nieko nerašo — jie tiesiog sugrąžina eilutę. Jei paduota eilutė yra per ilga, ji nėra sutrumpinama, bet grąžinama nepakeista. Tai žinoma sugadins jūsų išdėstymą, bet tai geriau negu sutrumpinta eilutė (dėl ko būtų rodoma neteisinga reikšmė). Jeigu jus tenkina, kad eilute bus sutrumpinta tai galite atlikti kirpdami, pvz.: x.ljust(n)[:n].

Yra kitas metodas zfill(), kuris užpildo skaitines reikšmes nuliais iš kairės pusės. Šis metodas taip pat supranta plius ir minus ženklus:

>>> '12'.zfill(5)
'00012'
>>> '-3.14'.zfill(7)
'-003.14'
>>> '3.14159265359'.zfill(5)
'3.14159265359'

Paprastas str.format() metodo naudojimas atrodo taip:

>>> print 'We are the {0} who say "{1}!"'.format('knights', 'Ni')
We are the knights who say "Ni!"

Figūriniai skliausteliai ir simboliai tarp jų (vadinami formatavimo laukais) yra pakeičiami objektais perduotais formatavimo metodui. Skaičius tarp figūrinių skliaustelių nurodo formatavimo metodui perduoto objekto poziciją:

>>> print '{0} and {1}'.format('spam', 'eggs')
spam and eggs
>>> print '{1} and {0}'.format('spam', 'eggs')
eggs and spam

Jei vardiniai argumentai yra naudojami formatavimo metode, jų reikšmės yra nurodomos naudojant argumento vardą.

>>> print 'This {food} is {adjective}.'.format(
...    food='spam', adjective='absolutely horrible')
This spam is absolutely horrible.

Poziciniai ir vardiniai argumentai gali būti naudojami vienu metu:

>>> print 'The story of {0}, {1}, and {other}.'.format('Bill', 'Manfred',
...                          other='Georg')
The story of Bill, Manfred, and Georg.

Papildomai po lauko vardo gali eiti ':' ir formatavimo nurodymas. Tai taip pat leidžia labiau kontroliuoti kaip reikšmė yra formatuojama. Sekantis pavyzdys sutrumpina Pi reikšmę iki trijų ženklų po kablelio:

>>> import math
>>> print 'The value of PI is approximately {0:.3f}.'.format(math.pi)
The value of PI is approximately 3.142.

Jeigu po ':' bus perduotas skaičius, tai reikš, kad laukas užims mažiausiai tiek simbolių. Tai patogu norint parodyti lenteles gražiai:

>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 7678}
>>> for name, phone in table.items():
...   print '{0:10} ==> {1:10d}'.format(name, phone)
...
Jack    ==>    4098
Dcab    ==>    7678
Sjoerd   ==>    4127

Jeigu jūs turite labai ilgą formatavimo eilutę, kurios jūs nenorite skaidyti, būtų labai patogu, jei galėtumėte pasiekti kintamuosius pagal vardą, o ne pagal poziciją. Tai galima padaryti tiesiog perduodant žodyną ir naudojant laužtinius skliaustelius [], kai reikia pasiekti raktus

>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 8637678}
>>> print ('Jack: {0[Jack]:d}; Sjoerd: {0[Sjoerd]:d}; '
...    'Dcab: {0[Dcab]:d}'.format(table))
Jack: 4098; Sjoerd: 4127; Dcab: 8637678

Tą patį galima atlikti perduodant lentelę kaip vardinius argumentus naudojant ‚**‘ užrašą:

>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 8637678}
>>> print 'Jack: {Jack:d}; Sjoerd: {Sjoerd:d}; Dcab: {Dcab:d}'.format(**table)
Jack: 4098; Sjoerd: 4127; Dcab: 8637678

Tai ypač patogu naudoti kartu su įtaisyta funkcija vars(), kuri sugrąžina žodyną, kuriame laikomi visi lokalūs kintamieji.

Senas eilučių formatavimas

Operatorius % taip pat gali būti naudojamas eilučių formatavimui. Jis interpretuoja argumentą panašiai kaip C funkcija sprintf. Pavyzdžiui:

>>> import math
>>> print 'The value of PI is approximately %5.3f.' % math.pi
The value of PI is approximately 3.142.

Kadangi str.format() yra pakankamai naujas, dauguma Python’o kodo vis dar naudoja % operatorių. Tačiau, kadangi šis seno stiliau formatavimas ilgainiui iš kalbos bus pašalintas rekomenduojama naudoti str.format().

Failų skaitymas ir rašymas

open() grąžina failo objektą, ir yra dažnai naudojama su dviem argumentais: open(failovardas, rėžimas).

>>> f = open('/tmp/workfile', 'w')
>>> print f
<open file '/tmp/workfile', mode 'w' at 80a0960>

Pirmas argumentas yra eilutė nurodanti failo vardą. Antras argumentas yra kita eilutė, kurioje yra keli simboliai nurodantys kaip failas bus naudojamas. rėžimas gali turėti reikšmes 'r' kai failas bus tik skaitomas, 'w' kai tik rašomas (egzistuojantis failas tokiu pat vardu bus ištrintas), ir 'a' atidaro failą papildymui. Bet kokie duomenys rašomi į failą pridedami į jo galą. 'r+' atidaro failą ir skaitymui ir rašymui. rėžimo argumentas yra nebūtinas: jeigu jis bus praleistas, tai bus daroma prielaida, kad rėžimas yra 'r'.

Windows sistemoje, 'b' pridėjimas prie rėžimo atidaro failą dvejetainiame rėžime. Taigi rėžimai gali atrodyti taip: 'rb', 'wb', ir 'r+b'. Windows sistemoje yra skirtumas tarp tekstinių ir dvejetainių failų: eilutės pabaigos simbolis tekstiniuose failuose yra modifikuojamas, kai duomenys yra skaitomi arba rašomi. Ši modifikacija nepakenkia ASCII failams, bet dvejetainius failus (kaip kad JPEG arba EXE) ji sugadina. Būkite labai atsargūs ir nepamirškite naudoti dvejetainio rėžimo, kai skaitote ar rašote failus. Unix sistemose 'b' simbolio pridėjimas į rėžimo eilutę žalos nedaro, taigi pridėkite jį, kad jūsų kodas būtų nepriklausomas nuo platformos.

Failų objektų metodai

Likę pavyzdžiai šioje dalyje tikėsis, kad failo objektas f yra jau sukurtas.

Tam, kad perskaitytumėte failo turinį, iškvieskite f.read(size). Tai perskaitys dalį duomenų ir grąžins juos kaip eilutę. size yra nebūtinas skaitinis argumentas. Jeigu size yra praleidžiamas arba neigiamas, tada perskaitomas visas failo turinys ir sugrąžinamas. Tačiau, jei failas yra dukart didesnis negu yra atminties jūsų mašinoje, tai jau jūsų problema. Kitu atveju daugiausiai size baitų yra perskaitoma ir sugrąžinama. Jeigu pasiekiamas failo galas f.read() sugrąžina tuščią eilutę ("").

>>> f.read()
'This is the entire file.\n'
>>> f.read()
''

f.readline() perskaito vieną eilutę iš failo: naujos eilutės simbolis (\n) yra paliekamas eilutės gale ir jo ten nebus tik tuo atveju, jei paskutinė eilutė neturi eilutės pabaigos simbolio. Dėl to sugrąžinta reikšmė tampa aiški, jei f.readline() sugrąžina tuščią eilutę, reiškia failo pabaiga yra pasiekta. Tuo tarpu tuščią eilutę nurodo '\n' — eilutė, kurioje yra tik naujos eilutės simbolis.

>>> f.readline()
'This is the first line of the file.\n'
>>> f.readline()
'Second line of the file\n'
>>> f.readline()
''

f.readlines() sugrąžina visas eilutes iš failo. Jeigu paduodamas nebūtinas parametras sizehint, ši funkcija perskaito tiek baitų iš failo ir dar šiek tiek, kad pabaigtų eilutę ir tada sugrąžina eilutę. Tai dažnai naudojama norint efektyviai skaityti didelius failus eilutėmis ir tuo pačiu neužkrauti viso failo į atmintį. Tik pilnos eilutės bus sugrąžintos:

>>> f.readlines()
['This is the first line of the file.\n', 'Second line of the file\n']

Alternatyvus būdas skaityti eilutes iš failo yra pereiti per failą. Tai daug efektyviau atminties atžvilgiu, greičiau veikia ir kodas daug paprastesnis:

>>> for line in f:
    print line,

This is the first line of the file.
Second line of the file

Alternatyvus būdas yra paprastesnis, bet nesuteikia tiek kontrolės. Kadangi du būdai valdo eilučių buferį skirtingai, jei neturėtų būti maišomi.

f.write(string) įrašo eilutės turinį į failą ir grąžina None.:

>>> f.write('This is a test\n')

Jeigu norite irašyti, ką nors kitą negu eilutė, pirmiausia turite tai konvertuoti į eilutę:

>>> value = ('the answer', 42)
>>> s = str(value)
>>> f.write(s)

f.tell() sugrąžina skaitinę reikšmę nurodančią dabartinę failo objekto poziciją faile, kuri matuojama baitas nuo failo pradžios. Jei norite pakeisti failo objekto poziciją, naudokite f.seek(poslinkis, nuo_ko). Pozicija yra apskaičiuojama pridedant poslinkio reikšmę nuo atskaitos taško. Atskaitos tašką apsprendžia nuo_ko argumentas. nuo_ko gali turėti tokias reikšmes: 0 — poslinkis nuo failo pradžios, 1 — dabartinė pozicija, 2 — nuo failo pabaigos. Jeigu nuo_ko yra praleidžiamas, tai naudojama reikšmė 0, t.y. nuo failo pradžios:

>>> f = open('/tmp/workfile', 'r+')
>>> f.write('0123456789abcdef')
>>> f.seek(5)   # Eik prie 6-to failo baito
>>> f.read(1)
'5'
>>> f.seek(-3, 2) # Eik prie 3-io baito nuo galo
>>> f.read(1)
'd'

Jeigu baigėte darbą su failų, iškvieskite f.close() tam, kad uždarytumėte jį ir atlaisvintumėte sisteminius resursus, kuriuos šio failas atidarymas yra paėmęs. Po f.close() iškvietimo bet kokie bandymai naudoti failo objektą automatiškai nepavyks.

>>> f.close()
>>> f.read()
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
ValueError: I/O operation on closed file

Gera praktika yra naudoti with bazinę žodį dirbant su failų objektais. Šio bazinio žodžio privalumas yra tas, kad failas yra tinkamai uždaromas, kai jo naudojimas yra baigiamas, net jei pakeliui yra sukeliama išimtis. Be to tai daug trumpiau negu rašyti try-finally blokus:

>>> with open('/tmp/workfile', 'r') as f:
...   read_data = f.read()
>>> f.closed
True

Failų objektai turi kelis papildomus metodus, kaip kad isatty() ir truncate(), kurie yra daug rečiau naudojami.

pickle modulis

Eilutes yra paprasta rašyti ir skaityti iš failo. Skaitines reikšmes reikalauja šiek tiek daugiau pastangų, kadangi read() metodas grąžina tik eilutes, kurias po to reikia perduoti funkcijoms kaip kad int(), kurios gavusios eilutę '123' grąžina skaitinę reikmę 123. Tačiau, jeigu jums reikia saugoti sudėtingesnius duomenų tipus kaip sąrašus, žodynus ar klasių egzempliorius, viskas pasidaro daug sudėtingiau.

Tam, kad naudotojui nereiktų nuolat vargti rašant ir derinant kodą norint išsaugoti sudėtingus duomenų tipus, Python’as turi standartinį modulį pickle. Tai yra nerealus modulis, kuris gali paimti beveik bet kurį Python’o objektą (netgi tam tikras Python’o kodo formas!) ir sukonvertuoti jį į eilutę. Šis procesas vadinamas marinavimu (angl. pickling). Objekto rekonstravimas iš eilutės yra vadinamas išmarinavimu (angl. unpickling). Tarp marinavimo ir išmarinavimo, objektas eilutėje gali būti padėtas į failą arba persiųstas per tinklą į kitą mašiną.

Jeigu jūs turite objektą x ir failo objektą f atidarytą rašymui, paprasčiausias būdas marinuoti objektą užima tik vieną eilutę:

pickle.dump(x, f)

Jei norite išmarinuoti objektą ir turite failo objektą f, kuris atidarytas skaitymui naudokite:

x = pickle.load(f)

(Yra ir daugiau variantų kaip tai padaryti, kurie naudojami marinuojant daug objektų arba kai jūs nenorite rašyti marinuotų duomenų į failą)

pickle yra standartinis būdas Python’e duomenų saugojimui ir naudojimui kitose programose (arba toje pačioje programoje, kai ji bus iškviesta ateityje). Techninis terminas tam yra ilgalaikis (angl. persistent) objektas. Kadangi pickle yra dažnai naudojamas, daugelis autorių rašančių Python’o plėtinius pasirūpina, kad naujus duomenų tipus (pvz.: matricas) būtų galima tinkamai marinuoti ir išmarinuoti.