Klaidos ir išimtys

Iki šiol klaidų pranešimai buvo tik minimi, bet jeigu jūs bandėte vykdyti pavyzdžius jūs tikriausiai kelias matėte. Egzistuoja mažiausiai dvi skirtingos klaidų rūšys: sintaksės klaidos ir išimtys.

Sintaksės klaidos

Sintaksės klaidos taip pat žinomos kaip teksto analizės klaidos, yra turbūt dažniausiai pasitaikanti klaidų rūšis, kol jūs dar mokotės Python’o:

>>> while True print 'Sveikas pasauli'
 File "<stdin>", line 1, in ?
  while True print 'Sveikas pasauli'
          ^
SyntaxError: invalid syntax

Teksto analizatorius pakartoja eilutę su klaida ir parodo mažą ‚rodyklę‘, kur pirmiausiai buvo surasta klaida. Klaida yra sukelta ar bent jau nustatyta ties komanda, kuri yra aprašyta prieš rodyklę. Pavyzdyje klaida rasta bazinio žodžio print naudojime, nes prieš jį trūksta dvitaškio (':'). Failo vardas ir eilutės numeris yra atspausdinami, kad jūs žinotumėte, kur žiūrėti, jei klaida įvyko vykdant skriptą.

Išimtys

Net jei sakinys ar reiškinys yra sintaksiškai teisingi, tai gali sukelti klaidą, kai juos bandoma įvykdyti. Klaidos, kurios nustatomos vykdymo metu yra vadinamos išimtimis ir yra besąlygiškai neišvengiamos: jūs netrukus išmoksite kaip jas suvaldyti Python’o programose. Tačiau dauguma išimčių nėra suvaldomos programoje ir baigiasi klaidos pranešimu kaip parodyta čia:

>>> 10 * (1/0)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
>>> 4 + spam*3
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: name 'spam' is not defined
>>> '2' + 2
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects

Paskutinė klaidos pranešimo eilutė nurodo, kas įvyko. Išimtys būna skirtingų tipų ir tipas parašomas kaip dalis pranešimo. Pavyzdyje tipai yra ZeroDivisionError, NameError ir TypeError. Eilutė, kuri parašyta kaip išimties tipas, yra įtaisytos išimties, kuri įvyko, vardas. Tai galioja visoms įtaisytoms išimtims, bet nebūtinai yra tiesa naudotojo apibrėžtoms išimtims (nors tai ir yra naudingas susitarimas). Standartinių išimčių vardai yra įtaisyti identifikatoriai (ne rezervuoti baziniai žodžiai).

Likusi eilutės dalis pateikia detalią informaciją priklausomai nuo išimties tipo ir kas sukėlė išimtį.

Priešais einanti klaidos pranešimo dalis parodo kontekstą, kuriame įvyko išimtis dėklo pėdsakų (angl. traceback) forma. Bendrai jame yra dėklo pėdsakai nurodantys kodo eilutes, tačiau eilutės perskaitytos iš standartinės įvesties.

Išimčių valdymas

Programą galima parašyti taip, kad ji suvaldytų pasirinktas išimtis. Pažiūrėkime į žemiau esantį pavyzdį, kuris prašo naudotoją įvesti teisingą skaičių tol kol jis yra įvedamas, bet taip pat leidžia naudotojui nutraukti programą (naudojant Control-C ar bet kokį kitą būdą, kurį palaiko operacinė sistema). Pastebėsime, kad naudotojo sugeneruotas nutraukimas yra signalizuojamas sukeliant KeyboardInterrupt išimtį:

>>> while True:
...   try:
...     x = int(raw_input("Please enter a number: "))
...     break
...   except ValueError:
...     print "Oops! That was no valid number. Try again..."
...

try sakinys dirba taip:

 • Pirmiausia, vykdomas try paragrafas (tarp try ir except bazinių žodžių)

 • Jei išimtis neįvyksta, except paragrafas yra praleidžiamas ir try sakinys yra baigiamas.

 • Jei išimtis įvyksta try vykdymo metu, likusi paragrafo dalis yra praleidžiama. Jeigu išimties tipas sutampa su vardu po except bazinio žodžio, tada except paragrafas yra įvykdomas ir tada vykdymas tęsiamas po try sakinio.

 • Jei įvyksta išimtis, kuri nesutampa su išimtimi paminėtoje except paragrafe, ji perduodama išoriniam try sakiniui. Jeigu nesurandama, kas suvaldytų išimtį, ji tampa nesuvaldyta išimtimi, vykdymas yra sustabdomas ir parodomas klaidos pranešimas kaip parodyta aukščiau.

try sakinys gali turėti daugiau negu vieną except paragrafą, jei norima suvaldyti skirtingas išimtis. Daugiausiai bus įvykdytas vienas paragrafas. except dalyje suvaldomos tik išimtys, kurios ateina iš try paragrafo, bet ne iš kitų to paties try sakinio except dalių. Except paragrafe galima išvardinti kelias išimtis kortežo formoje, pavyzdžiui:

... except (RuntimeError, TypeError, NameError):
...   pass

Paskutiniame except paragrafe galima praleisti išimties vardą ir tai bus interpretuojama kaip bet kokia išimtis. Naudokite šią galimybę ypač atsargiai, nes taip galima paslėpti tikras programavimo klaidas! Tai taip pat galima naudoti klaidos pranešimo atspausdinimui ir tada vėl sukelti išimtį (taip leidžiant kvietėjui suvaldyti išimtį taip pat):

import sys

try:
  f = open('myfile.txt')
  s = f.readline()
  i = int(s.strip())
except IOError as (errno, strerror):
  print "I/O error({0}): {1}".format(errno, strerror)
except ValueError:
  print "Could not convert data to an integer."
except:
  print "Unexpected error:", sys.exc_info()[0]
  raise

tryexcept sakinys turi papildomą else paragrafą, kuris, jam esant, turi sekti po visų except paragrafų. Jis naudingas tuo atveju, jei try paragrafas nesukelia išimties. Pavyzdžiui:

for arg in sys.argv[1:]:
  try:
    f = open(arg, 'r')
  except IOError:
    print 'cannot open', arg
  else:
    print arg, 'has', len(f.readlines()), 'lines'
    f.close()

else naudojimas yra geresnis variantas negu papildomo kodo rašymas try paragrafe, kadangi tai padeda išvengti atsitiktinio išimties pagavimo, kuri nebuvo sukelta kodo, kuris yra apsaugotas tryexcept sakiniu.

Kai įvyksta išimtis, ji gali turėti susietą reikšmę, taip pat žinomą kaip išimties argumentas. Argumento egzistavimas ir tipas priklauso nuo išimties tipo.

Išimties sakinys gali nurodyti kintamąjį po išimties vardo (arba kortežo). Kintamasis yra susietas su išimties egzemplioriumi per kintamąjį padėtą į instance.args. Patogumo dėlei, išimties egzempliorius apibrėžia __getitem__() ir __str__() tam, kad argumentus būtų galima pasiekti arba atspausdinti tiesiogiai nesikreipiant į .args.

Be to .args naudojimas yra nerekomenduotinas. Vietoje to, rekomenduojama perduoti vieną argumentą išimčiai (kas gali būti kortežas, jeigu reikia perduoti kelis argumentus) ir susieti jį su message atributu. Taip pat galima inicializuoti išimtį prieš ją sukeliant ir pridėti bet kokius norimus atributus:

>>> try:
...  raise Exception('spam', 'eggs')
... except Exception as inst:
...  print type(inst)   # the exception instance
...  print inst.args   # arguments stored in .args
...  print inst      # __str__ allows args to printed directly
...  x, y = inst     # __getitem__ allows args to be unpacked directly
...  print 'x =', x
...  print 'y =', y
...
<type 'exceptions.Exception'>
('spam', 'eggs')
('spam', 'eggs')
x = spam
y = eggs

Jei išimtis turi argumentą, jis yra atspausdinamas kaip paskutinė pranešimo dalis nesuvaldytai išimčiai.

Išimtys yra suvaldomos ne tik tada, kai jos iškart seka try paragrafe, bet taip pat jeigu jos įvyksta funkcijos viduje, kuri yra iškviesta try paragrafe. Pavyzdžiui:

>>> def this_fails():
...   x = 1/0
...
>>> try:
...   this_fails()
... except ZeroDivisionError as detail:
...   print 'Handling run-time error:', detail
...
Handling run-time error: integer division or modulo by zero

Išimčių sukėlimas

raise sakinys leidžia programuotojui sukelti norimą išimtį. Pavyzdžiui:

>>> raise NameError, 'HiThere'
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: HiThere

Pirmas raise argumentas yra išimties, kurią norima sukelti, vardas. Papildomas antrasis argumentas nurodo išimties argumentą. Alternatyviai tą patį galima parašyti kaip raise NameError('HiThere'). Abi formos dirba gerai, bet atrodo, kad žmonėms pastaroji forma patinka labiau.

Jeigu jums tik reikia sužinoti ar išimtis buvo sukelta bet jūs nenorite jos suvaldyti, paprastesne raise sakinio forma leidžia vėl sukelti išimtį:

>>> try:
...   raise NameError, 'HiThere'
... except NameError:
...   print 'An exception flew by!'
...   raise
...
An exception flew by!
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 2, in ?
NameError: HiThere

Naudotojų apibrėžtos išimtys

Programos gali sukurti savo išimtis sukurdamos naujas išimčių klases. Išimtys įprastai turėtų būti paveldėtos iš Exception klasės (tiesiogiai ar netiesiogiai). Pavyzdžiui:

>>> class MyError(Exception):
...   def __init__(self, value):
...     self.value = value
...   def __str__(self):
...     return repr(self.value)
...
>>> try:
...   raise MyError(2*2)
... except MyError as e:
...   print 'My exception occurred, value:', e.value
...
My exception occurred, value: 4
>>> raise MyError, 'oops!'
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
__main__.MyError: 'oops!'

Šiame pavyzdyje numatytasis Exception klasės metodas __init__() buvo perrašytas. Naujas elgesys paprasčiausiai sukuria value atributą. Tai pakeičia įprasta args atributo sukūrimą.

Išimčių klasės gali apibrėžti bet ką, ką daro kitos klasės, bet dažniausiai būną paprastos, dažniausiai leidžiančios tik daugiau atributų saugoti informacijai apie klaidą. Kai kuriamas modulis, kuris gali sukelti kelias skirtingas išimtis, dažna praktika yra sukurti bazinę klasę išimtims apibrėžtoms tame modulyje ir tada kitas išimčių klases paveldėti iš tos klasės:

class Error(Exception):
  """Base class for exceptions in this module."""
  pass

class InputError(Error):
  """Exception raised for errors in the input.

  Attributes:
    expression -- input expression in which the error occurred
    message -- explanation of the error
  """

  def __init__(self, expression, message):
    self.expression = expression
    self.message = message

class TransitionError(Error):
  """Raised when an operation attempts a state transition that's not
  allowed.

  Attributes:
    previous -- state at beginning of transition
    next -- attempted new state
    message -- explanation of why the specific transition is not allowed
  """

  def __init__(self, previous, next, message):
    self.previous = previous
    self.next = next
    self.message = message

Dauguma išimčių pavadinimas baigiasi „Error“, taip kaip ir standartinės išimtys.

Dauguma standartinių modulių apibrėžia savo išimtis klaidų, kurios gali įvykti modulyje apibrėžtose funkcijose, pranešimui. Daugiau informacijos apie klases galima rasti skyriuje Klasės.

Išvalymo apibrėžimas

try sakinys turi dar vieną papildomą paragrafą, kuris yra skirtas išvalymui ir yra įvykdomas bet kokiomis sąlygomis. Pavyzdžiui:

>>> try:
...   raise KeyboardInterrupt
... finally:
...   print 'Goodbye, world!'
...
Goodbye, world!
KeyboardInterrupt
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 2, in ?

finally paragrafas yra vykdomas visada prieš paliekant try sakinį, nepaisant to ar išimtys įvyko ar ne. Jeigu išimtis įvyko try paragrafe ir nebuvo suvaldyta nei except paragrafe (arba jei ji įvyko except arba else paragrafuose), ji yra vėl sukeliama po finally paragrafo įvykdymo. finally paragrafas yra vykdomas ir tuo atveju, jei kitas try sakinio paragrafas yra paliekamas įvykdžius break, continue ar return sakinį. Šiek tiek sudėtingesnis pavyzdys (except ir finally paragrafai tame pačiame try sakinyje dirba nuo Python 2.5 versijos):

>>> def divide(x, y):
...   try:
...     result = x / y
...   except ZeroDivisionError:
...     print "division by zero!"
...   else:
...     print "result is", result
...   finally:
...     print "executing finally clause"
...
>>> divide(2, 1)
result is 2
executing finally clause
>>> divide(2, 0)
division by zero!
executing finally clause
>>> divide("2", "1")
executing finally clause
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
 File "<stdin>", line 3, in divide
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'str'

Kaip matote finally paragrafas yra įvykdomas bet kokiu atveju. TypeError sukelta dalinant dvi eilutes nėra suvaldoma except paragrafe todėl vėl sukeliama po to kai finally paragrafas baigia savo darbą.

Realiame pasaulyje, finally paragrafas praverčia atlaisvinant išorinius resursus (failai ar tinklo jungtys), nepaisant to ar resursų panaudojimas buvo sėkmingas ar ne.

Numatytas išvalymas

Kai kurie objektai apibrėžia standartinius išvalymo veiksmus tam atvejui kai paimtas objektas yra nebereikalingas — nesvarbu ar operacija, kuri naudoja tą objektą pavyko ar baigėsi nesėkme. Pažiūrėkime į sekantį pavyzdį, kuriame bandoma atidaryti failą ir atspausdinti jo turinį į ekraną:

for line in open("myfile.txt"):
  print line

Šio kodo problema yra ta, kad failas yra paliekamas atidarytas neapibrėžtam laiko tarpui po to, kai kodas baigia vykdymą. Tai nėra problema paprastame skripte, bet gali būti problema didelėje programoje. with sakinys leidžia objektus naudoti taip, kad jie visada teisingai ir laiku būtų išvalyti:

with open("myfile.txt") as f:
  for line in f:
    print line

Po sakinio vykdymo, failas f yra visada uždaromas, netgi jei kilo kažkokių problemų skaitant eilutes. Jei objektai turi numatytą išvalymą, tai būna paminėta dokumentacijoje.