Duomenų struktūros

Šis skyrius pateiks daugiau informacijos apie duomenų struktūras, su kuriomis buvo glaustai susipažinta ankstesniuose skyreliuose. Taip pat čia rasite ir naujų dalykų.

Daugiau apie sąrašus

Sąrašo duomenų tipas pateikia naudingų metodų. Štai jie:

list.append(x)

Prideda elementą x į sąrašo pabaigą. Tai ekvivalentu a[len(a):] = [x].

list.extend(L)

Išplečia sąrašą kitu duotu sąrašu – pridėdamas visus duoto sąrašo L elementus į sąrašo pabaigą. Tai tas pats kaip ir a[len(a):] = L.

list.insert(i, x)

Įterpia elementą nurodytoje sąrašo pozicijoje. Pirmasis elementas – indeksas elemento, prieš kurį norime įterpti, taigi a.insert(0, x) įterpia į sąrašo pradžią, o a.insert(len(a), x) tapatus a.append(x).

list.remove(x)

Pašalina iš sąrašo pirmąjį elementą, kuris lygus x. Jeigu tokio elemento nėra, įvyksta klaida.

list.pop([i])

Pašalina elementą iš sąrašo pagal poziciją ir sugrąžina toje pozicijoje buvusią reikšmę. Jei indeksas nėra nurodytas, a.pop() pašalina ir sugrąžina paskutinį sąrašo elementą. (Laužtiniai skliausteliai aplink i metodo aprašyme nurodo, kad parametras yra nebūtinas, o ne kad jūs turite naudoti laužtinius skliaustelius toje vietoje. Jūs sutiksite šį būdą dažnai naudojamą Python’o dokumentacijoje.)

list.index(x)

Sugrąžina pirmą sąrašo elemento poziciją, kur reikšmė yra x. Jeigu elemento, nėra įvyksta klaida.

list.count(x)

Sugrąžina, kiek kartų reikšmė x sutinkama sąraše.

list.sort()

Surikiuoja sąrašo elementus.

list.reverse()

Sąrašo elementų tvarka pakeičiama atbulai.

Pavyzdys, kuriame panaudojam dauguma sąrašo metodų:

>>> a = [66.25, 333, 333, 1, 1234.5]
>>> print a.count(333), a.count(66.25), a.count('x')
2 1 0
>>> a.insert(2, -1)
>>> a.append(333)
>>> a
[66.25, 333, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
>>> a.index(333)
1
>>> a.remove(333)
>>> a
[66.25, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
>>> a.reverse()
>>> a
[333, 1234.5, 1, 333, -1, 66.25]
>>> a.sort()
>>> a
[-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]

Sąrašo naudojimas dėklams

Sąrašo metodai leidžia sąrašą naudoti kaip dėklą (angl. stack), kur paskutinis pridėtas elementas yra pirmiausia išimamas („paskutinis įdetas, pirmas išimtas“). Norėdami pridėti elementą į deklą, naudokite append(). Norėdami išimti elementą iš dėklo viršaus, naudokite pop() nenurodydami indekso. Pavyzdžiui:

>>> stack = [3, 4, 5]
>>> stack.append(6)
>>> stack.append(7)
>>> stack
[3, 4, 5, 6, 7]
>>> stack.pop()
7
>>> stack
[3, 4, 5, 6]
>>> stack.pop()
6
>>> stack.pop()
5
>>> stack
[3, 4]

Sąrašo naudojimas eilėms

Jūs taip pat patogiai galite panaudoti sąrašą kaip eilę, kur pirmas pridėtas elementas yra pirmas išimamas („pirmas-į, pirmas-iš“). Elemento pridėjimui naudokite append(), o elemento išėmimui iš eilės priekio naudokite pop() su indeksu 0. Pavyzdžiui:

>>> queue = ["Eric", "John", "Michael"]
>>> queue.append("Terry")      # Terry atvyksta
>>> queue.append("Graham")     # Graham'as atvyksta
>>> queue.pop(0)
'Eric'
>>> queue.pop(0)
'John'
>>> queue
['Michael', 'Terry', 'Graham']

Funkcinio programavimo įrankiai

Egzistuoja trys įtaisytosios funkcijos, kurios yra labai naudingos su sąrašais: filter(), map(), ir reduce().

filter(function, sequence) sugrąžina seką sudarytą iš elementų, kuriems tenkina funkcijos function(item) sąlygą. Jei sequence yra string arba tuple tipo, rezultatas bus to paties tipo, bet kokiu kitu atveju rezultatas visada yra list. Pavyzdžiui, kelis pirminius skaičius galime suskaičiuoti taip:

>>> def f(x): return x % 2 != 0 and x % 3 != 0
...
>>> filter(f, range(2, 25))
[5, 7, 11, 13, 17, 19, 23]

map(function, sequence) iškviečia function(item) kiekvienam sekos elementui ir sugrąžina sugrąžintų reikšmių sąrašą. Pavyzdžiui, jei norime suskaičiuoti kelis kubus:

>>> def cube(x): return x*x*x
...
>>> map(cube, range(1, 11))
[1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000]

Galima perduoti daugiau negu vieną seką — funkcija tada privalo turėti tiek argumentų kiek yra perduodama sekų. Tada funkcijai perduodami argumentai iš kiekvienos sekos, arba None, jei kuri nors seka trumpesnė. Pavyzdžiui:

>>> seq = range(8)
>>> def add(x, y): return x+y
...
>>> map(add, seq, seq)
[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]

reduce(function, sequence) sugrąžina vieną reikšmę, kuri sukonstruojama naudojant dvejetainę funkciją function pirmiems dviems elementams, tada rezultatui ir sekančiam elementui ir t.t. Pavyzdžiui, jei norime suskaičiuoti sumą nuo 1 iki 10:

>>> def add(x,y): return x+y
...
>>> reduce(add, range(1, 11))
55

Jei sąraše yra tik vienas elementas, jo reikšmė yra sugrąžinama. Jei seka tuščia sukeliama išimtis.

Galima perduoti trečia arugmentą nurodantį pradinę reikšmę. Tokiu atveju pradinė reikšmė sugrąžinama tuščiai sekai, o funkcija iš pradžių pritaikoma pradinei reikšmei ir pirmas sekos elementui, tada rezultatai ir kitam elementui ir t.t. Pavyzdžiui:

>>> def sum(seq):
...   def add(x,y): return x+y
...   return reduce(add, seq, 0)
...
>>> sum(range(1, 11))
55
>>> sum([])
0

Nenaudokite šio pavyzdžio apibrėžties sum(): kadangi skaičių sumavimas yra tokia dažna užduotis, kad įtaisytoji funkcija sum(sequence) jau egzistuoja ir ji būtent taip ir dirba.

Nauja 2.3 versijoje.

Sąrašo užklausos

Sąrašo užklausos leidžia paprastai sukurti sąrašus nenaudojant funkcijų map(), filter() ir/ar lambda funkcijų. Gauta sąrašo apibrėžtis dažniausiai linkusi būti aiškesnė negu naudojant paminėtas konstrukcijas. Kiekviena sąrašo užklausa sudaroma iš reiškinio po kurio seka for sakinys, tada gali sekti nulis arba daugiau for arba if sakinių. Taip gausime sąrašą, kuris sudaromas įvertinant reiškinį for ir if sakinių kontekste, kurie seka po reiškinio. Jeigu reiškinio rezultatas yra kortežas, tai rezultatas privalo būti apskliaustas:

>>> freshfruit = [' banana', ' loganberry ', 'passion fruit ']
>>> [weapon.strip() for weapon in freshfruit]
['banana', 'loganberry', 'passion fruit']
>>> vec = [2, 4, 6]
>>> [3*x for x in vec]
[6, 12, 18]
>>> [3*x for x in vec if x > 3]
[12, 18]
>>> [3*x for x in vec if x < 2]
[]
>>> [[x,x**2] for x in vec]
[[2, 4], [4, 16], [6, 36]]
>>> [x, x**2 for x in vec] # klaida -- kortežui reikalingi skliausteliai
 File "<stdin>", line 1, in ?
  [x, x**2 for x in vec]
        ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> [(x, x**2) for x in vec]
[(2, 4), (4, 16), (6, 36)]
>>> vec1 = [2, 4, 6]
>>> vec2 = [4, 3, -9]
>>> [x*y for x in vec1 for y in vec2]
[8, 6, -18, 16, 12, -36, 24, 18, -54]
>>> [x+y for x in vec1 for y in vec2]
[6, 5, -7, 8, 7, -5, 10, 9, -3]
>>> [vec1[i]*vec2[i] for i in range(len(vec1))]
[8, 12, -54]

Sąrašo užklausos yra daug lankstesnės negu map() ir gali būti pritaikytos sudėtingies reiškiniams ir vidinėms funkcijoms:

>>> [str(round(355/113.0, i)) for i in range(1,6)]
['3.1', '3.14', '3.142', '3.1416', '3.14159']

Įdėtinės sąrašo užklausos

Jeigu jūs mėgstate sudėtingus dalykus, sąrašo užklausos gali būti įdėtinės. Tai yra galingas įrankis, bet kaip visi galingi įrankiai, jos turi būti naudojamos atsargiai (arba išvis nenaudojamos).

Tarkime turime 3x3 matricą, kuri yra sudaryta iš sąrašo, kuriame laikomi trys sąrašai:

>>> mat = [
...    [1, 2, 3],
...    [4, 5, 6],
...    [7, 8, 9],
...    ]

Taigi, jeigu norėtumėte sukeisti eilutes ir stulpelius, jūs galite panaudoti sąrašo užklausas:

>>> print [[row[i] for row in mat] for i in [0, 1, 2]]
[[1, 4, 7], [2, 5, 8], [3, 6, 9]]

Įdėtinės sąrašo užklausos turi būti įvertintos ypatingai:

Kad išvengtumėte abejonių, kai sąrašo užklausos yra įdedamos viena į kitą, skaitykite iš dešinės į kairę.

Skaitomesnė šio kodo versija parodo veikimą aiškiau:

for i in [0, 1, 2]:
  for row in mat:
    print row[i],
  print

Realiame pasaulyje, jūs turėtumėte naudoti įtaisytąsias funkcijas vietoj sudėtingų sakinių. Funkciją zip() šiuo atveju atliks būtent tai, ko jums reikia:

>>> zip(*mat)
[(1, 4, 7), (2, 5, 8), (3, 6, 9)]

Žr. Argumentų sąrašo išpakavimas, ką reiškia žvaigždutė šioje eilutėje.

del sakinys

Norėdami išimti iš sąrašo elementą pagal indeksą, o ne pagal reikšmę, naudokite del sakinį. Jis skiriasi nuo pop() metodo, kuris grąžina reikšmę. del sakinys gali būti naudojamas išimti iš sąrašo atkarpas arba norint išvalyti visą sąrašą (seniau mes tai atlikome priskirdami tuščią sąrašą atkarpai). Pavyzdžiui:

>>> a = [-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
>>> del a[0]
>>> a
[1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
>>> del a[2:4]
>>> a
[1, 66.25, 1234.5]
>>> del a[:]
>>> a
[]

del gali būti naudojamas kintamųjų pašalinimui:

>>> del a

Po šios operacijos bandymas pasiekti a yra klaida (nebent kita reikšmė yra priskiriama šiam kintamajam). Daugiau del panaudojimo būdų sutiksime vėliau.

Kortežai ir sekos

Mes pastebėjome, kad sąrašai ir eilutės turi daug bendrų savybių, kaip kad indeksavimas ir kirpimo operacijos. Jie yra sekos duomenų tipų pavyzdžiai. Kadangi Python’as yra besivystanti kalba, kiti sekos tipai gali būti pridėti ateityje. Python’e yra ir kitas standartinis sekos tipas: kortežas (angl. tuple).

Kortežas yra kelių reikšmių seka atskirta kableliais. Pavyzdžiui:

>>> t = 12345, 54321, 'labas!'
>>> t[0]
12345
>>> t
(12345, 54321, 'labas!')
>>> # Kortežai gali būti įdėti vienas į kitą:
... u = t, (1, 2, 3, 4, 5)
>>> u
((12345, 54321, 'labas!'), (1, 2, 3, 4, 5))

Kaip jūs matote, kortežų rezultatas visada yra apskliaustas, tam kad idėtieji kortežai būtų interpretuojami teisingai. Jų įvedimas galimas tiek be tiek su skliausteliais, nors dažniausiai skliausteliai yra reikalingi (ypač jei kortežas yra didesnio reiškinio dalis).

Kortežai turi daug panaudojimo būdų. Pavyzdžiui: (x, y) koordinačių pora, darbuotojo įrašas duombazėje ir t.t. Kortežai, kaip eilutės, yra nekintami, t.y. neįmanoma priskirti reikšmės kuriam nors kortežo nariui (tačiau tai galite padaryti naudodami kirpimus ir sujungimus). Taip pat galima sukurti kortežą, kurio nariai yra kintami objektai (kaip kad sąrašai).

Išskirtinė problema iškyla norint sukurti kortežus, kurie sudaryti iš 0 ar 1 nario. Norint tai padaryti reikia žinoti tam tikrus sintaksės niuansus. Tuščias kortežas sukonstruojamas naudojant tuščius skliaustelius. Kortežas sudarytas iš vieno nario yra sukonstruojamas padedant kablelį po reikšmės (apskliausti vieną reikšmę neužteks). Negražu, bet efektyvu. Pavyzdžiui:

>>> empty = ()
>>> singleton = 'hello',  # <-- atkreipkite dėmesį į kablelį
>>> len(empty)
0
>>> len(singleton)
1
>>> singleton
('hello',)

Sakinys t = 12345, 54321, 'hello!' demonstruoja kortežo pakavimą: 12345, 54321 ir 'hello!' yra kartu supakuojamas į kortežą. Atvirkštinė operacija taip pat yra galima:

>>> x, y, z = t

Tai vadinama sekos išpakavimu. Sekos išpakavimas reikalauja tiek kintamųjų kiek reikšmių yra sekoje. Atkreipsime dėmesį, kad priskyrimas keliams kintamiesiems yra tik kortežo pakavimo ir sekos išpakavimo kombinacija!

Čia tėra tik šiek tiek asimetrijos: kelių reikšmių pakavimas visada sukuria kortežą, o išpakavimas veikia su bet kokia seka.

Aibės

Python’e taip yra duomenų tipas aibėms. Aibė yra nesurikiuotų elementų rinkinys, kuriame nėra pasikartojančių elementų. Įprastai aibės naudojamos buvimo aibėje tikrinimui ir dvigubų narių pašalinimui. Aibės objektai taip pat palaiko matematines operacijas kaip sąjunga, sankirta, skirtumas ar simetriškas skirtumas.

Čia demonstruojamos aibių galimybės:

>>> basket = ['apple', 'orange', 'apple', 'pear', 'orange', 'banana']
>>> fruit = set(basket)        # sukuriame aibę be dublikatų
>>> fruit
set(['orange', 'pear', 'apple', 'banana'])
>>> 'orange' in fruit         # greitas priklausymo aibei tikrinimas
True
>>> 'crabgrass' in fruit
False

>>> # Demonstruojame aibių operacijas unikalioms raidėms iš dviejų žodžių
...
>>> a = set('abracadabra')
>>> b = set('alacazam')
>>> a                 # unikalios raidės žodyje a
set(['a', 'r', 'b', 'c', 'd'])
>>> a - b               # raidės, kurios yra a, bet ne b
set(['r', 'd', 'b'])
>>> a | b               # raidės, kurios yra arba a arba b
set(['a', 'c', 'r', 'd', 'b', 'm', 'z', 'l'])
>>> a & b               # raidės, kurios yra ir a ir b
set(['a', 'c'])
>>> a ^ b               # raidės, kurios yra a arba b, bet ne abiejuose
set(['r', 'd', 'b', 'm', 'z', 'l'])

Žodynai

Kitas naudingas duomenų tipas Python’e yra žodynas. Kitose kalbose žodynai vadinami „asociatyviąją atmintimi“ arba „asociatyviaisiais masyvais“. Skirtingai nuo sekų, kurios yra indeksuojamos skaičiais, žodynai indeksuojami naudojant raktus, kuriais gali būti bet kuris nekintamas tipas. Eilutės arba skaičiai visada gali būti naudojami kaip raktai. Kortežai gali būti naudojami kaip raktai, jeigu jie sudaryti tik iš eilučių, skaičių ar kortežų. Jeigu kortežas yra sudarytas iš kintamų objektų (tiesiogiai ar netiesiogiai), jo negalima naudoti raktui. Jūs negalite naudoti sąrašų raktams, kadangi sąrašai gali būti modifikuojami vietoje naudojant indekso priskyrimą, atkarpų priskyrimus arba metodus kaip append() ir extend().

Žodynus geriausia įsivaizduoti kaip nesutvarkytą raktas:reikšmė porų aibę, kur reikalaujama, kad raktas būtų žodyne unikalus. Tuščia figūrinių skliaustelių pora {} sukuria tuščia žodyną. Norėdami sukurti žodyną su pradinėmis reikšmėmis tarp figūrinių skliaustelių surašysite raktas:reikšmė poras atskirtas kableliais. Tokiu pat būdu žodynai yra išvedami.

Pagrindinė žodynų operacija yra reikšmių įdėjimas pagal raktą ir tos reikšmės ištraukimas pagal raktą. Taip pat galima iš žodyno pašalinti raktas:reikšmė porą naudojant del. Jeigu jūs į žodyną rašote reikšmę naudodami raktą, kuris jau žodyne panaudotas, senoji reikšmė yra pamirštama. Jeigu bandysite ištraukti reikšmę iš žodyno naudodami neesantį raktą gausite klaidą.

Metodas keys() sugrąžina žodyne naudojamų raktų sąrašą. Sąrašo tvarka nėra apibrėžta, todėl, jei norite surikiuoto sąrašo, tiesiog panaudokite metodą sort() raktų sąrašui. Jeigu norite patikrinti, ar raktas yra žodyne, naudokite bazinį žodį in.

Mažas pavyzdys kaip naudoti žodyną:

>>> tel = {'jack': 4098, 'sape': 4139}
>>> tel['guido'] = 4127
>>> tel
{'sape': 4139, 'guido': 4127, 'jack': 4098}
>>> tel['jack']
4098
>>> del tel['sape']
>>> tel['irv'] = 4127
>>> tel
{'guido': 4127, 'irv': 4127, 'jack': 4098}
>>> tel.keys()
['guido', 'irv', 'jack']
>>> 'guido' in tel
True

Funkcija dict() sukonstruoja žodyną tiesiogiai iš kortežų sąrašo, kur korteže laikomos rakto ir reikšmės poros. Jeigu poros gali būti sudarytos algoritmiškai, žodyno sudarymui galite panaudoti sąrašo užklausą:

>>> dict([('sape', 4139), ('guido', 4127), ('jack', 4098)])
{'sape': 4139, 'jack': 4098, 'guido': 4127}
>>> dict([(x, x**2) for x in (2, 4, 6)])   # sąrašo užklausos panaudojimas
{2: 4, 4: 16, 6: 36}

Vėliau šiame vadovėlyje išmoksime apie Generatoriaus Reiškinius, kurie dar labiau tinka raktas-reikšmė porų sudarymui dict() funkcijai.

Kai raktai yra paprastos eilutės, tada kartais paprasčiau nurodyti poras naudojant vardinius argumentus:

>>> dict(sape=4139, guido=4127, jack=4098)
{'sape': 4139, 'jack': 4098, 'guido': 4127}

Iteravimo technikos

Norint pereiti per žodyną, raktas ir jį atitinkantį reikšmė gali būti gauta vienu metu naudojant iteritems() metodą.

>>> knights = {'gallahad': 'the pure', 'robin': 'the brave'}
>>> for k, v in knights.iteritems():
...   print k, v
...
gallahad the pure
robin the brave

Kai einama per seką, pozicijos indeksas ir atitinkanti reikšmė gali būti gauta vienu metu naudojant enumerate() funkciją.

>>> for i, v in enumerate(['tic', 'tac', 'toe']):
...   print i, v
...
0 tic
1 tac
2 toe

Norėdami pereiti per dvi ar daugiau sekų vienu metu, galite sujungti įrašus naudodami zip() funkciją.

>>> questions = ['name', 'quest', 'favorite color']
>>> answers = ['lancelot', 'the holy grail', 'blue']
>>> for q, a in zip(questions, answers):
...   print 'What is your {0}? It is {1}.'.format(q, a)
...
What is your name? It is lancelot.
What is your quest? It is the holy grail.
What is your favorite color? It is blue.

Norėdami pereiti seką iš kito galo, pirma nurodykite seką normalia tvarka ir tada iškvieskite reversed() funkciją.

>>> for i in reversed(xrange(1,10,2)):
...   print i
...
9
7
5
3
1

Jei norite pereiti per surikiuotą seką, naudokite sorted() funkciją, kuri sugrąžina naują surikiuotą sąrašą (bet originalų sąrašą palieka nepakeistą).

>>> basket = ['apple', 'orange', 'apple', 'pear', 'orange', 'banana']
>>> for f in sorted(set(basket)):
...   print f
...
apple
banana
orange
pear

Daugiau apie sąlygas

Sąlygose naudojamose while ir if sakiniuose gali būti naudojami operatoriai (ne tik palyginimai).

Palyginimo operatoriai in ir not in tikrina, ar reikšmė yra sekoje. Operatoriai is ir is not palygina ar du objektai yra vienas ir tas pats objektas: tai svarbu tik kintamiems tipams kaip kad sąrašai. Visi palyginimo operatoriai yra to paties prioriteto, bet mažesnio prioriteto negu skaičių operatoriai.

Palyginimai gali būti sujungiami. Pavyzdžiui, a < b == c patikrina ar a yra mažiau negu b ir dar ar b lygu c.

Palyginimai gali būti sujungti naudojant loginius operatorius and ir or, ir bet kurio palyginimo (ar bet kokio loginio reiškinio) rezultatas gali būti paneigtas naudojant not. Šie operatoriai turi mažesnį prioritetą negu palyginimo operatoriai — iš jų not turi aukščiausia prioritetą ir or mažiausią, taigi A and not B or C yra tas pats kas (A and (not B)) or C. Kaip visada, skliausteliai gali padėti išreikšti norimą kompoziciją.

Loginiai operatoriai and ir or yra taip pavadinami trumpos grandinės operatoriais: jų argumentai yra įvertinami iš kairės į dešinę, ir įvertinimas sustabdomas kai tik rezultatas yra nustatomas. Pavyzdžiui, jei A ir C yra tiesa, bet B yra netiesa, tai A and B and C nevertina C reikšmės. Kai naudojamos bendros, o ne loginės, reikšmės, trumpos-grandinės operatorių rezultatas yra paskutinis įvertintas argumentas.

Palyginimo (ar kitos loginio reiškinio) rezultatą galima priskirti kintamajam. Pavyzdžiui:

>>> string1, string2, string3 = '', 'Trondheim', 'Hammer Dance'
>>> non_null = string1 or string2 or string3
>>> non_null
'Trondheim'

Pastebėkite, kad Python’e (skirtingai nuo C), priskyrimas negali įvykti reiškinyje. C programuotojai gali būti tuo nepatenkinti, bet tai padeda išvengti dažnos C problemos, kai panaudojamas = reiškinyje, kur norėta parašyti ==.

Sekų ir kitų tipų palyginimas

Sekų objektai gali būti palyginami su kitais objektais, kurie turi tą patį sekos tipą. Palyginimas naudoja leksikografinę tvarką: pirmiausia palyginami pirmi du nariai, ir jeigu jie skiriasi pagal tai nustatomas rezultatas. Jei jie lygūs, tada lyginami kitu du nariai, ir taip toliau, kol kur nors seka baigiasi. Jeigu patys nariai yra sekos, tada rekursiškai leksikografine tvarka lyginami jie patys. Jei visi sekos nariai vienodi, tada sekos laikomos lygiomis. Jeigu viena seka yra kitos sekos pradžia, tai trumpesnioji seka yra mažesnė. Leksikografinė tvarka eilutėms naudoja ASCII koduotę atskiroms raidėms. Keletas palyginimo pavyzdžių tarp to paties tipo sekų:

(1, 2, 3)       < (1, 2, 4)
[1, 2, 3]       < [1, 2, 4]
'ABC' < 'C' < 'Pascal' < 'Python'
(1, 2, 3, 4)      < (1, 2, 4)
(1, 2)         < (1, 2, -1)
(1, 2, 3)       == (1.0, 2.0, 3.0)
(1, 2, ('aa', 'ab'))  < (1, 2, ('abc', 'a'), 4)

Atkreipkite dėmesį į tai, kad skirtingų tipų palyginimas yra legalus. Rezultatas gali būti nustatytas tiksliai (bet viskas gali būti painu): tipai yra rikiuojami pagal vardus. Taigi sąrašas (list) yra visada trumpesnis už eilutę (string), eilutė visada trumpesnė už kortežą (tuple) ir t.t. 1 Skirtingo tipo skaičiai lyginami pagal jų reikšmę, taigi 0 lygu 0.0 ir t.t.

Pastabos

1

Taisyklės pagal kurias lyginami skirtingi tipai nėra galutinės ir gali pasikeisti ateityje.