Daugiau srauto valdymo įrankių

Apart tik ką pristatyto reiškinio while, Python’as pažįsta daugiau srauto valdymo įrankių, žinomų iš kitų kalbų, tačiau yra keletas smulkių skirtumų.

if sakinys

Tikriausiai labiausiai žinomas sakinio tipas yra if sakinys. Pavyzdžiui:

>>> x = int(raw_input("Please enter an integer: "))
Please enter an integer: 42
>>> if x < 0:
...   x = 0
...   print 'Negative changed to zero'
... elif x == 0:
...   print 'Zero'
... elif x == 1:
...   print 'Single'
... else:
...   print 'More'
...
More

Gali būti nulis arba daugiau elif dalių, ir else dalis yra neprivaloma. Bazinis žodis ‚elif‘ yra ‚else if‘ sutrumpinimas ir yra naudingas norint išvengti perkrauto teksto stumdymo. Bazinių žodžių ifelifelif … seka yra switch arba case sakinių randamų kitose kalbose atitikmuo.

for sakinys

for sakinys Python’e šiek tiek skiriasi nuo to prie ko jūs galbūt esate pripratę C arba Pascal. Užuot iteravus per aritmetinę skaičių progresiją (kaip Paskalyje) arba leidžiant naudotojui apsibrėžti vienu metu iteracijos žingsnį ir baigimo sąlygą (kaip C), Python’o for sakinys iteruoja per bet kokios sekos narius (sąrašą arba eilutę), tokia tvarka, kokia jie yra sekoje. Pavyzdžiui:

>>> # Measure some strings:
... a = ['cat', 'window', 'defenestrate']
>>> for x in a:
...   print x, len(x)
...
cat 3
window 6
defenestrate 12

Modifikuoti seką, kuri yra iteruojama, nėra saugu (tai gali įvykti tik su kintamais sekų tipais, kaip kad sąrašai). Jeigu jums reikia modifikuoti sąrašą, per kurį jūs iteruojate (pavyzdžiui, norite dvigubinti pasirinktus narius), jūs privalote iteruoti per kopiją. Atkarpos naudojimas tam ypač patogus:

>>> for x in a[:]: # padarome viso sąrašo kopiją naudodami atkarpos notaciją
...  if len(x) > 6: a.insert(0, x)
...
>>> a
['defenestrate', 'cat', 'window', 'defenestrate']

range() funkcija

Jeigu jums reikia iteruoti per skaičių seką, jums pravers įtaisytoji funkcija range() . Ji sugeneruoja sąrašą, kuriame laikoma aritmetinė progresija:

>>> range(10)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Duotasis galutinis taškas niekada nėra sąrašo dalis: range(10) sugeneruoja 10 reikšmių sąrašą – legalias indekso reikšmes dešimties narių sekai. Taip pat galima nurodyti kitokią pirmąją reikšmę arba nurodyti kitokį žingsnį (netgi neigiamą):

>>> range(5, 10)
[5, 6, 7, 8, 9]
>>> range(0, 10, 3)
[0, 3, 6, 9]
>>> range(-10, -100, -30)
[-10, -40, -70]

Norėdami iteruoti per sekos indeksus, jūs galite sujungti range() ir len() šitaip:

>>> a = ['Mary', 'had', 'a', 'little', 'lamb']
>>> for i in range(len(a)):
...   print i, a[i]
...
0 Mary
1 had
2 a
3 little
4 lamb

Tačiau dažniausiai patogiau naudoti enumerate() funkciją, žiūrime Iteravimo technikos.

break ir continue sakiniai, bei else reiškinys cikluose

break sakinys, kaip ir C, išeina iš mažiausio uždarančio for arba while ciklo.

continue sakinys, taip pat pasiskolintas iš C, pereina prie kitos ciklo iteracijos.

Ciklai taip pat gali turėti else dalį — ji yra įvykdoma, kai ciklas pereina visus sąrašo elementus (naudojant for) arba kai sąlyga nebetenkinama (naudojant while), bet ne tada, kai sąrašas baigiamas naudojant break. Tai pademonstruota ciklo, kuris ieško pirminių skaičių, pavyzdžiu:

>>> for n in range(2, 10):
...   for x in range(2, n):
...     if n % x == 0:
...       print n, 'equals', x, '*', n/x
...       break
...   else:
...     # ciklas baigėsi neradęs daliklių
...     print n, 'is a prime number'
...
2 is a prime number
3 is a prime number
4 equals 2 * 2
5 is a prime number
6 equals 2 * 3
7 is a prime number
8 equals 2 * 4
9 equals 3 * 3

pass sakiniai

pass sakinys nedaro nieko. Jis gali būti naudojamas, kai sakinio reikalauja sintaksė, bet iš programos nereikia jokio veiksmo. Pavyzdžiui:

>>> while True:
...   pass # Laukiame kol naudotojas nutrauks programą naudodamasis klaviatūra (Ctrl+C)
...

Tai dažniausiai naudojama norint sukurti minimalią klasę:

>>> class MyEmptyClass:
...   pass
...

Kita vieta, kur pass gali būti panaudotas, tai funkcijos arba sąlyginio kodo bloko vieta, kai jūs dirbate prie naujo kodo, kas leidžia mąstyti abstraktesniame lygyje. pass yra tyliai ignoruojamas:

>>> def initlog(*args):
...   pass  # Nepamiršk parašyti funkcijos!
...

Funkcijų apibrėžimas

Mes galime sukurti funkciją, kuri surašo Fibonači skaičių seką iki tam tikros ribos:

>>> def fib(n):  # write Fibonacci series up to n
...   """Print a Fibonacci series up to n."""
...   a, b = 0, 1
...   while b < n:
...     print b,
...     a, b = b, a+b
...
>>> # Now call the function we just defined:
... fib(2000)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597

def pradeda funkcijos apibrėžtį. Po jo turi sekti funkcijos vardas ir apskliaustas formalių parametrų sąrašas. Sakiniai, kurie sudaro funkcijos kūną, prasideda kitoje eilutėje, ir privalo būti pastumti.

Pirmasis funkcijos sakinys gali būti eilutė — ši eilutė yra funkcijos dokumentacijos eilutė arba docstring. (Daugiau apie dokumentacijos eilutes galima rasti Dokumentacijos eilutės skyriuje.) Egzistuoja priemonės, kurios, naudodamos dokumentacijos eilutes, gali automatiškai sukurti dokumentaciją arba leidžia naudotojui interaktyviai naršyti po kodą. Dokumentacijos eilučių rašymas yra gera praktika, todėl įpraskite jas rašyti.

Funkcijos vykdymas prideda naują simbolių lentelę, kuri naudojama funkcijos lokaliems kintamiesiems. Arba tiksliau, visi kintamųjų priskyrimai funkcijoje prideda reikšmes į lokalią simbolių lentelę. Taigi kintamųjų paieška pirmiausia atliekama lokalioje simbolių lentelėje, tada uždarančios funkcijos lokalioje simbolių lentelėje, po to globalioje simbolių lentelėje ir galiausiai įtaisytoje vardų lentelėje. Taigi globaliems kintamiesiems negalima tiesiogiai priskirti reikšmės funkcijoje (nebent jie būtų paminėti global sakinyje), nors juos galima skaityti.

Funkcijos apibrėžtis sukuria naują funkcijos vardą dabartinėje simbolių lentelėje. Funkcijos vardo reikšmė turi tipą, kurį atpažįsta interpretatorius. Ši reikšmė gali būti priskirta kitam vardui, kuris vėliau taip pat gali būti naudojamas kaip funkcija. Tai naudojama kaip pervadinimo mechanizmas:

>>> fib
<function fib at 10042ed0>
>>> f = fib
>>> f(100)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

Jeigu jūs atėjote iš kitų kalbų, jūs galite papriekaištauti, kad fib yra ne funkcija, o procedūra, nes ji negrąžina reikšmių. Tiesa sakant, netgi funkcijos, kurios nenaudoja return sakinio grąžina reikšmę, tačiau pakankamai nuobodžią. Ši reikšmė yra None (tai yra įtaisytasis vardas). None reikšmė paprastai nespausdinama interpretatoriaus, jei tai yra vienintelė reikšmė, kurią reikia atspausdinti. Bet jeigu tikrai norite ją pamatyti, tai galite padaryti naudodami print:

>>> fib(0)
>>> print fib(0)
None

Parašyti funkciją, kuri sugrąžina Fibonačių sekos skaičių sąrašą (užuot jį spausdinus) yra labai paprasta:

>>> def fib2(n): # return Fibonacci series up to n
...   """Return a list containing the Fibonacci series up to n."""
...   result = []
...   a, b = 0, 1
...   while b < n:
...     result.append(b)  # see below
...     a, b = b, a+b
...   return result
...
>>> f100 = fib2(100)  # call it
>>> f100        # write the result
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

Šis pavyzdys kaip įprasta taip pat demonstruoja kelias naujas Python’o savybes:

 • return sakinys iš funkcijos grįžta su reikšme. return be argumentų reiškinio sugrąžina None. Jeigu funkcija baigiama nesutikus return sakinio, tai ji taip pat grąžina None.

 • Sakinys result.append(b) iškviečia sąrašo objekto result metodą. Metodas yra funkcija, kuri „priklauso“ objektui ir vadinasi obj.methodname, kur obj yra koks nors objektas (tai gali būti ir reiškinys), ir methodname yra metodo, kurį apibrėžia objekto tipas, vardas. Skirtingi tipai apibrėžia skirtingus metodus. Skirtingų tipų metodai gali vadintis taip pat nesukeldami problemų. Norint apibrėžti savo objektų tipus ir metodus reikia naudoti klases, kurios aprašytos vėliau šitame vadovėlyje. Metodas append() (naudojamas pavyzdyje) yra apibrėžtas sąrašo objektams — jis prideda naują elementą į sąrašo pabaigą. Tai yra tolygu result = result + [b], bet veikia daug efektyviau.

Daugiau apie funkcijų apibrėžimą

Taip pat galima apibrėžti funkcijas su kintamu argumentų skaičiumi. Galimos trys formos, kurios gali būti kombinuojamos.

Numatytos argumentų reikšmės

Naudingiausia forma yra numatytų reikšmių naudojimas vienam ar daugiau argumentų. Taip sukuriama funkcija, kuri gali būti iškviesta nurodant mažiau argumentų negu ji priima. Pavyzdžiui:

def ask_ok(prompt, retries=4, complaint='Yes or no, please!'):
  while True:
    ok = raw_input(prompt)
    if ok in ('y', 'ye', 'yes'): return True
    if ok in ('n', 'no', 'nop', 'nope'): return False
    retries = retries - 1
    if retries < 0: raise IOError, 'refusenik user'
    print complaint

Šią funkciją galima iškviesti taip: ask_ok('Do you really want to quit?') arba štai šitaip: ask_ok('OK to overwrite the file?', 2).

Šis pavyzdys taip pat demonstruoja in bazinį žodį. Šis raktažodis tikrina ar reikšmė yra sekoje.

Numatytosios reikšmės yra įvertinamos funkcijos apibrėžimo momentu apibrėžties srityje, taigi:

i = 5

def f(arg=i):
  print arg

i = 6
f()

atspausdins 5.

Svarbus įspėjimas: numatytoji reikšmė įvertinama tik vieną kartą. Tai yra svarbu kai naudojamas kintamas objektas kaip sąrašas, žodynas ar daugumos klasių egzemplioriai. Pavyzdžiui, žemiau esanti funkcija surenka argumentus, kurie perduodami jai kiekvienu kvietimu:

def f(a, L=[]):
  L.append(a)
  return L

print f(1)
print f(2)
print f(3)

Šis kodas atspausdins

[1]
[1, 2]
[1, 2, 3]

Jeigu jūs nenorite, kad numatytoji reikšmė būtų naudojant kiekvienam kvietimui, jūs galite perrašyti funkciją taip:

def f(a, L=None):
  if L is None:
    L = []
  L.append(a)
  return L

Vardiniai argumentai

Funckijos taip pat gali būti kviečiamos naudojant vardinius argumentus naudojant tokią formą vardas = reikšmė. Pavyzdžiui, ši funkcija:

def parrot(voltage, state='a stiff', action='voom', type='Norwegian Blue'):
  print "-- This parrot wouldn't", action,
  print "if you put", voltage, "volts through it."
  print "-- Lovely plumage, the", type
  print "-- It's", state, "!"

gali būti iškviesta tokiai būdais:

parrot(1000)
parrot(action = 'VOOOOOM', voltage = 1000000)
parrot('a thousand', state = 'pushing up the daisies')
parrot('a million', 'bereft of life', 'jump')

bet sekantys kvietimas yra nevalidus:

parrot()           # trūksta privalomo argumento
parrot(voltage=5.0, 'dead') # nevardinis argumentas seka vardinį argumentą
parrot(110, voltage=220)   # sudvigubintas argumentas
parrot(actor='John Cleese') # nežinomas vardinis argumentas

Bendrai argumentų sąrašas turi naudoti tik pozicinius argumentus po kurių seka bet kokie vardiniai argumentai, kur vardiniai argumentai turi būti parinkti iš formalių parametrų vardų. Yra visiškai nesvarbu ar formalūs parametrai turi numatytąją reikšmę ar ne. Nė vienas argumentas negali gauti reikšmę daugiau negu vieną kartą — formalūs parametrų vardai atitinkantys pozicinius argumentus negali būti naudojami kaip vardiniai argumentai tame pačiame kvietime. Čia yra pavyzdys, kuris neveikia dėl šių apribojimų:

>>> def function(a):
...   pass
...
>>> function(0, a=0)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: function() got multiple values for keyword argument 'a'

Kai paskutinis parametras turi formą **name, jis gauna žodyną, kuriame yra visi vardiniai argumentai išskyrus tuos, kurie yra aprašyti kaip formalūs parametrai. Ši forma gali būti naudojama su *name parametrų forma (aprašyta kitam poskyryje) kuri gauna kortežą, kuriame sudėti poziciniai argumentai neapibrėžti formaliame parametrų sąraše. *name turi būti apibrėžtas prieš **name. Pavyzdžiui, jei mes apibrėšime funkciją taip:

def cheeseshop(kind, *arguments, **keywords):
  print "-- Do you have any", kind, "?"
  print "-- I'm sorry, we're all out of", kind
  for arg in arguments: print arg
  print "-" * 40
  keys = keywords.keys()
  keys.sort()
  for kw in keys: print kw, ":", keywords[kw]

Ji gali būti iškviečiama taip:

cheeseshop("Limburger", "It's very runny, sir.",
      "It's really very, VERY runny, sir.",
      shopkeeper='Michael Palin',
      client="John Cleese",
      sketch="Cheese Shop Sketch")

ir žinoma ji atspausdins:

-- Do you have any Limburger ?
-- I'm sorry, we're all out of Limburger
It's very runny, sir.
It's really very, VERY runny, sir.
----------------------------------------
client : John Cleese
shopkeeper : Michael Palin
sketch : Cheese Shop Sketch

Pastebėsime, kad argumentų vardų sąrašo metodas sort() yra iškviečiamas prieš spausdinant žodyno keywords reikšmes. Jei to nepadarytūmėm, tai tvarka, kuria būti atspausdinami argumentai, būtų neapibrėžta.

Laisvas argumentų sąrašas

Galiausiai, rečiausiai naudojama galimybė yra nurodyti, kad funkcija gali būti iškviesta su bet kokiu argumentų skaičiumi. Šie argumentai bus sudėti į kortežą (žr. Kortežai ir sekos). Prieš kintamą argumentų skaičių, galima nurodyti nulį ar daugiau normalių argumentų:

def write_multiple_items(file, separator, *args):
  file.write(separator.join(args))

Argumentų sąrašo išpakavimas

Atvirkštinė situacija įvyksta, kai argumentai jau yra sąraše arba korteže, bet turi būti išpakuoti funkcijos kvietimui, kuri reikalauja pozicinių argumentų. Pavyzdžiui įtaisytoji funkcija range() tikisi atskirų pradžios ir pabaigos argumentų. Jeigu jų neturime atskirai, funkcijos kvietime panaudokite *-operatorių tam, kad argumentai būtų išpakuoti iš argumentų sąrašo:

>>> range(3, 6)       # normalus kvietimas su atskirais argumentais
[3, 4, 5]
>>> args = [3, 6]
>>> range(*args)      # kvietimas su argumentais išpakuotais iš sąrašo
[3, 4, 5]

Tokiu pat būdu, žodynai gali ištraukti vardinius argumentus naudodami **-operatorių:

>>> def parrot(voltage, state='a stiff', action='voom'):
...   print "-- This parrot wouldn't", action,
...   print "if you put", voltage, "volts through it.",
...   print "E's", state, "!"
...
>>> d = {"voltage": "four million", "state": "bleedin' demised", "action": "VOOM"}
>>> parrot(**d)
-- This parrot wouldn't VOOM if you put four million volts through it. E's bleedin' demised !

Lambda formos

Pagal populiarų prašymą naują savybė randama kitose funkcinėse programavimo kalbose kaip kad Lisp buvo pridėta ir į Python’ą. Naudojant lambda bazinį žodį, galima kurti mažas anonimines funkcijas. Čia yra funkcija, kuri sugrąžina dviejų argumentų sumą: lambda a, b: a+b. Lambda formos gali būti naudojamas kiekvieną kartą kai reikia funkcijos objekto. Jos sintaksiškai yra apribotos iki vieno reiškinio. Semantiškai, jos tėra sintaksinis cukrus normalių funkcijų apibrėžtims. Kaip yra įdėtinės funkcijos, lambda formos gali pasiekti kintamuosius iš išorinės srities:

>>> def make_incrementor(n):
...   return lambda x: x + n
...
>>> f = make_incrementor(42)
>>> f(0)
42
>>> f(1)
43

Dokumentacijos eilutės

Egzistuoja susitarimai dokumentacijos eilučių turiniui ir formatavimui.

Pirmoji eilutė visada turi būti trumpas, aiškus objekto paskirties apibendrinimas. Dėl trumpumo objekto vardas ar tipas neturi būti minimas, nes jis ir taip yra matomas (išskyrus, jei vardas yra veiksmažodis apibūdinantis funkcijos operaciją). Ši eilutė turi prasidėti iš didžiosios raidės ir pasibaigti tašku.

Jeigu dokumentacijos eilutėje yra daugiau eilučių, antroji eilutė turi būti tuščia, atskirianti apibendrinimą nuo aprašymo. Sekančios eilutės turi būti vienas ar daugiau paragrafų aprašančių objekto kvietimo būdus, šalutinius efektus ir t.t.

Python’o interpetatorius nepašalina pastūmimų iš daugiaeilutės eilutės, taigi priemonės, kurios tvarko dokumentaciją turi padaryti tai pačios, jei to nori. Tai atliekama pagal tokį susitarimą. Pirma netuščia eilutė po pirmos eilutės nustato per kiek yra pastumtas tekstas visai dokumentacijai. Mes negalime naudoti pirmosios eilutės, nes ji paprastai būną toje pačioje eilutėje kaip atidarančios kabutės, todėl jos lygiavimas nėra akivaizdus. Tada šis tarpų „ekvivalentas“ nukerpamas nuo visų eilučių starto. Tekste neturėtų būti eilučių, kurios pastumtos mažiau, bet jei taip atsitinka visi tarpai turi būti nukerpami.

Čia yra daugiaeilutės dokumentacijos eilutės pavyzdys:

>>> def my_function():
...   """Do nothing, but document it.
...
...   No, really, it doesn't do anything.
...   """
...   pass
...
>>> print my_function.__doc__
Do nothing, but document it.

  No, really, it doesn't do anything.

Intermezzo: programavimo stilius

Dabar kai jūs esate pasiruošę rašyti ilgesnes ir sudėtingesnes Python’o programas, tai yra puikus metas pakalbėti apie programavimo stilių. Dauguma kalbų gali būti rašomas (arba tiksliau sakant formatuojamas) skirtingais stiliais — kai kurios yra skaitomesnės negu kitos. Rašyti kitiems skaitomą kodą yra gera idėja, todėl gražaus programavimo stiliaus naudojimas labai padeda.

Python’e dauguma projektų naudoja stilių apibrėžtą PEP 8 dokumente — kas skatina labai skaitomą ir akiai malonų programavimo stilių. Kiekvienas Python’o programuotojas privalo jį kada nors perskaityti. Štai čia aprašomi patys svarbiausi punktai:

 • Naudokite 4-tarpų pastūmimą, ir nenaudokite tabuliacijos.

  4 tarpai yra kompromisas tarp mažo pastūmimo (leidžia naudoti gilesnį įdėjimo gylį) ir didelio pastūmimo (paprasčiau skaityti). Tabuliaciją naudoti teisingai yra sudėtinga ir todėl geriau jos nenaudoti iš viso.

 • Nerašykite eilučių, kurios yra ilgesnės negu 79 simboliai.

  Tai padeda naudotojams, kurie naudoja mažus ekranus ir leidžia stebėti du kodo puslapius turint didelį ekraną.

 • Naudokite tuščias eilutes atskirdami funkcijas ir klases, bei didesnius kodo blokus funkcijos viduje.

 • Kai įmanoma komentarus rašykite atskiroje eilutėje.

 • Naudokite dokumentacijos eilutes.

 • Naudokite tarpus aplink operatorius ir po kablelių, bet ne skliaustelių konstrukcijose: a = f(1, 2) + g(3, 4).

 • Vardus klasėms ir funkcijoms duokite nuosekliai. Oficialiai susitarta, kad klasėms vardai turi būti duodami naudojant KupranugarioLygius, o funkcijoms ir metodams mažosios_raidės_su_pabraukimais. Visada naudokite self vardą pirmam metodo argumentui (žr. Pirmas žvilgsnis į klases apie klases ir metodus).

 • Nenaudokite keistų koduočių savo kode, jeigu jūsų kodas yra skirtas tarptautinei aplinkai. Paprasta ASCII koduose yra geriausia dauguma atvejų.