Klasės

Python’o klasių mechanizmas prideda klases į kalbą naudodamas minimalų kiekį naujos sintaksės ir semantikos. Naudojamas klasių mechanizmo randamo C++ ir Modula-3 kalbose mišinys. Lygiai taip pat kaip ir su moduliais, Python’o klasėse nėra absoliučios ribos tarp apibrėžimo ir naudotojo – tiesiog tikimasi naudotojo suprantingumo „nesulaužant apibrėžimo“. Visgi svarbiausios klasių savybės yra pilnai išsaugotos: paveldėjimo mechanizmas leidžia naudoti kelias bazines klases, paveldėta klasė gali perrašyti bazinės klasės/bazinių klasių metodus ir metodai gali iškviesti bazinės klasės metodus tuo pačiu vardu. Objektuose galima laikyti reikiamą privačių duomenų kiekį.

Jei naudosime C++ terminologiją, visi klasės nariai (taip pat duomenys) yra vieši, visos klasės funkcijos yra virtualios. Taip pat neegzistuoja specialūs konstruktoriai ar destruktoriai. Lygiai taip pat kaip Modula-3 neegzistuoja sutrumpinimas norint pasiekti objekto narius iš jo metodo: metodo funkcija yra apibrėžiama naudojant pirmą argumentą, kuris nurodo objektą, ir šis argumentas visada paduodamas kviečiant funkciją. Kaip ir Smalltalk pačios klasės yra objektai, arba platesne žodžio prasme: Python’e visi duomenų tipai yra objektai. Tai suteikia importavimo ir pervadinimo semantiką. Skirtingai nuo C++ ir Modula-3, standartiniai tipai gali būti naudojami kaip bazinės klasės kai naudotojui reikia juos praplėsti. Taip pat kaip C++ bet ne kaip Modula-3, dauguma standartinių operatorių naudojant specialią sintaksę (aritmetiniai operatoriai ir t.t.) klasėse gali būti perrašyti.

Žodis apie terminologiją

Kadangi trūksta universalios terminologijos šnekant apie klases, aš kartais naudosiu Smalltalk ir C++ terminus (aš naudočiau Modula-3 terminologiją, nes jos objektiškų-orientiškumo semantika artimesnė Python’ui negu C++, bet aš nesitikiu, kad daug skaitytojų yra apie ją girdėję).

Kiekvienas objektas yra individualus, bet keletas vardų (skirtingose vietose) gali nurodyti į tą patį objektą. Kitose kalbose tai vadinama susitapatinimu. Tai dažniausiai nėra įvertinama iš pirmo žvilgsnio ir netgi gali būti saugiai ignoruojama, kai dirbama su paprastais nekintamais tipais (skaičiais, eilutėmis ar kortežais). Tačiau susitapatinimas turi (planuotą!) efektą semantikai Python’o kode kai dirbama su kintamais objektais kaip sąrašai, žodynai ir dauguma tipų, kurie reprezentuoja objektus už programos ribų (failus, langus ir t.t.). Tai dažniausiai naudojama programos naudai, nes susitapatinimas elgiasi kaip rodyklė tam tikrais atžvilgiais. Pavyzdžiui, perduoti objektą yra pigu, nes perduodama tik nuoroda. Ir jeigu funkcija modifikuoja objektą, kuris buvo perduotas kaip argumentas, kvietėjas taip pat matys tuos pakeitimus — dėka to mums nereikia dviejų skirtingų argumentų perdavimo mechanizmų kaip Paskalyje.

Python’o sritys ir vardų erdvės

Prieš klasių pristatymą, aš pirmiausia turiu papasakoti apie Python’o sričių taisykles. Klasių apibrėžtis naudoja kelis triukus su vardų erdvėmis ir jūs turite žinoti kaip sritys ir vardų erdvės veikia, kad visiškai suprastūmėte kas vyksta. Tuo pačiu šios žinios naudingos bet kuriam patyrusiam Python’o programuotojui.

Pradėkime nuo kelių apibrėžimų.

Vardų erdvė yra vardų į objektus atvaizdis. Dauguma vardų erdvių yra įgyvendintos naudojant Python’o žodynus, bet įprastai tai nėra matoma (išskyrus greityje) ir ateityje tai gali pasikeisti. Vardų erdvių pavyzdžiai: standartinių vardų aibė (funkcijos kaip abs(), ir standartinių išimčių vardai); globalūs vardai modulyje, lokalūs vardai funkcijoje. Tam tikra prasme objekto atributų aibė taip pat suformuoja vardų erdvę. Svarbiasias dalykas, kurį reikia suprasti apie vardų erdves, kad nėra visiškai jokio ryšio tarp vardų skirtingose vardų erdvėse. Pvz.: du skirtingi moduliai gali apibrėžti tą pačią funkciją „maksimizuoti“ — tam, kad naudotojai nesusimaišytų, modulio naudotojai turėtų pridėti modulio vardą prieš funkciją.

Tarp kitko, aš naudoju žodį atributas kiekvienam vardui po taško — pvz.: reiškinyje z.real, real yra objekto z atributas. Griežtai šnekant, nuorodos į vardus moduliuose yra atributų nuorodos: reiškinyje modname.funcname, modname yra modulio objektas ir funcname yra jo atributas. Šiuo atveju įvyksta tiesioginis atvaizdavimas tarp modulio atributo ir globalių vardų apibrėžtų modulyje: jie naudojasi ta pačia vardų erdve! 1

Atributas gali būti tik-skaitomi arba rašomi. Pastaruoju atveju, priskyrimas atributams yra galimas. Modulių atributai yra rašomi: jūs galite parašyti modname.the_answer = 42. Rašomi atributai gali būti ištrinti naudojant bazinio žodžio del sakinį. Pvz.: del modname.the_answer pašalins atributą the_answer iš objekto pavadinto modname.

Vardų erdvės yra sukuriamos skirtingais momentais ir gyvuoja skirtingą laiko tarpą. Vardų erdvės, kuriose laikomi įtaisyti vardai, yra sukuriamos kai Python’o interpretatorius startuoja, ir niekada nėra ištrinamos. Globali vardų erdvė moduliui yra sukuriama kaip perskaitomas modulio apibrėžimas. Paprastai, modulio vardų erdvė gyvuoja kol interpretatorius baigia savo darbą. Sakiniai, kurie yra vykdomi interpretoriuje aukščiausiame lygyje (tiek skaitant iš skripto failo arba interaktyviai) yra laikomo modulio __main__ dalimi, taigi jie turi savo vardų erdvę. Įtaisyti vardai taip pat laikomi modulyje pavadintame __builtin__.

Lokali vardų erdvė funkcijai yra sukuriama kai funkcija yra iškviečiama ir yra ištrinama (tiesa sakant, „pamirštama“ yra tinkamesnis žodis apibūdinti tam kas iš tikro atsitinka) kai funkcija sugrįžta arba sukelia išimtį, kuri nėra suvaldoma funkcijoje. Žinoma, kiekvienas rekursyvūs šaukimas turi savo lokalią vardų erdvę.

Sritis yra tekstinis regionas Python’o programoje, kur vardų erdvė yra tiesiogiai pasiekiama. „Tiesiogiai pasiekiama“ šiuo atveju reiškia, kad neapribotos nuorodos į vardą bando surasti vardą vardų erdvėje.

Nors sritys yra apibrėžtos statiškai, jos naudojamos dinamiškai. Bet kuriuo vykdymo momentu egzistuoja bent trys vidinės sritys, kurių vardų erdvės yra tiesiogiai pasiekiamos: vidinė sritis, kurioje ieškoma pirmiausia, saugo lokalius vardus; vardų sritys bet kuriai funkcijai, kurios yra ieškomos nuo artimiausios uždarančios srities; vėliau ieškoma vidurinėje srityje, kurioje laikomi dabartinio modulio globalūs vardai. Išorinė sritis ieškoma paskutinė ir joje laikomi įtaisyti vardai.

Jeigu vardas yra paskelbtas globaliai, tada visos nuorodos ir priskyrimai vykdomi vidurinei sričiai, kurioje yra modulio globalūs vardai. Kitu atveju, visi kintamieji esantis vidinėje srityje yra tik-skaitomi (bandymas rašyti į tokį kintamąjį paprasčiausiai sukurs naują lokalų kintamąjį vidinėje srityje ir nepalies taip pat pavadinto išorinio kintamojo).

Įprastai lokali sritis nurodo į lokalius vardus dabartinėje funkcijoje. Už funkcijų ribų lokali sritis nurodo tą pačią vardų erdvę kaip ir globali sritis: modulio vardų erdvę. Klasės apibrėžtis taip pat sukuria dar vieną vardų erdvę lokalioje srityje.

Svarbu suprasti, kad sritys yra nustatomos pagal tekstą: globali funkcijos sritis yra apibrėžta modulyje yra to modulio vardų erdvė, nesvarbu iš kur ar kokiu vardu ta funkcija yra kviečiama. Iš kitos pusės, vardų paieška yra atliekama dinamiškai vykdymo metu — tačiau kalbos apibrėžimas juda link statinio vardų nustatymo „kompiliavimo metu“, taigi nepasitikėkite dinamišku vardų nustatymu! (Tiesa sakant, lokalūs kintamieji jau dabar nustatinėjami statiškai.)

Ypatinga Python’e yra tai, kad jei sakinyje nenaudojamas global, tada priskyrimas vykdomas vidinėje srityje. Priskyrimai nekopijuoja duomenų — jei tik susieja vardą su objektu. Tas pats galioja ir trynimui: sakinys del x pašalina x susiejimą lokalios srities vardų erdvėje. Tiesa sakant, visos operacijos kurios pristato naujus vardus naudoja lokalią sritį: ypač, importavimo sakiniai ir funkcijų apibrėžtys susieja modulį ar funkcijos vardą toje lokalioje srityje. (Bazinis žodis global sakinyje gali būti naudojamas norint nurodyti, kad tam tikras konkretus kintamasis turi būti ieškomas globalioje srityje).

Pirmas žvilgsnis į klases

Klasės prideda šiek tiek naujos sintaksės, tris naujus objektų tipus ir šiek tiek naujos semantikos.

Klasių apibrėžties sintaksė

Paprasčiausia klasės apibrėžtis atrodo taip:

class ClassName:
  <statement-1>
  .
  .
  .
  <statement-N>

Klasių apibrėžties, kaip ir funkcijų apibrėžties (def reiškinys) turi būti įvykdyti, kad jie turėtų kokį nors efektą. (Jūs galite įdėti klasės apibrėžtį į sąlyginio sakinio if šaką, arba į funkciją.)

Praktikoje, reiškiniai klasės apibrėžtyje dažniausiai bus funkcijų apibrėžtys, bet kitokie reiškiniai taip pat yra leidžiami, ir kartais tai netgi naudinga (mes dar prie to sugrįšime). Funkcijų apibrėžtys klasėje dažniausiai turi savitą argumentų sąrašo formą, kuri yra kilusi iš sutarto metodų kvietimo (tai bus paaiškinta vėliau).

Kai klasės apibrėžtis yra vykdoma yra sukuriama nauja vardų erdvė ir naudojama kaip lokali sritis — taigi visi priskyrimai lokaliems kintamiesiems patenka į šią vardų erdvę. Ypatingai tai galioja funkcijų apibrėžtims, kurios susieja naujų funkcijų vardus.

Kai klasės apibrėžtis įvykdoma (dažniausiai pabaigoje) yra sukuriamas naujas klasės objektas. Tai iš esmės yra apgaubta vardų erdvė, kuri yra sukurta iš klasės apibrėžties (mes išmoksime daugiau apie klasių objektus kitame skyriuje). Originali lokali sritis (ta kuri buvo naudojama prieš įžengiant į klasės apibrėžtį) yra atstatoma ir klasės objektas yra susietas su klasės vardu duotu jai klasės apibrėžties antraštėje (pvz.: ClassName).

Klasių objektai

Klasių objektai palaiko dviejų rušių operacijas: atributų nuorodos ir egzemplioriaus sukūrimą.

Atributų nuorodos naudoja standartinę sintaksę, kurią naudojame visoms atributų nuorodoms Python’e: obj.name. Validūs atributų vardai yra visi vardai, kurie buvo klasės apibrėžtyje kai klasės objektas buvo sukurtas. Taigi, jei klasės apibrėžtis atrodo taip:

class MyClass:
  """A simple example class"""
  i = 12345
  def f(self):
    return 'hello world'

tada MyClass.i ir MyClass.f yra validžios atributų nuorodos, kurios grąžina sveikąjį skaičių ir funkcijos objektą, atitinkamai. Klasių atributai taip pat gali būti priskiriami, taigi MyClass.i reikšmė gali būti pakeista priskyrimu. __doc__ taip pat yra validus atributas, kuris grąžina dokumentacijos eilutę, kuri priklauso klasei: "A simple example class".

Klasių egzempliorių sukūrimas naudoja funkcijų užrašą. Tiesiog apsimeskite, kad klasės objektas yra funkcija be parametrų kuri grąžina nauja klasės egzempliorių. Pavyzdžiui (jei naudojame aukščiau apibrėžtą klasę):

x = MyClass()

sukurią naują klasės egzempliorių ir priskiria šį objektą lokaliam kintamajam x.

Egzemplioriaus sukūrimo operacija („kviečiant“ klasės objektą) sukuria naują objektą. Dauguma klasių sukuria objektus, kurių egzemplioriai yra pritaikomi speficiniai pradinei pozicijai. Todėl klasė gali apibrėžti specialų metodą pavadintą __init__(), pvz.:

def __init__(self):
  self.data = []

Kai klasė apibrėžia __init__() metodą, klasės egzemplioriaus sukūrimas automatiškai iškviečia meth:__init__ naujai sukurtam klasės egzemplioriui. Taigi šiame pavyzdyje naujas inicijuotas egzempliorius gali būti gautas iškviečiant:

x = MyClass()

Žinoma metodas __init__() gali turėti ir argumentus didesniam lankstumui. Tokiu atveju argumentai kurie paduodami klasės egzemplioriaus sukūrimo operatoriui yra perduodami __init__(). Pavyzdžiui

>>> class Complex:
...   def __init__(self, realpart, imagpart):
...     self.r = realpart
...     self.i = imagpart
...
>>> x = Complex(3.0, -4.5)
>>> x.r, x.i
(3.0, -4.5)

Egzempliorių objektai

Taigi ką mes galime daryti su egzempliorių objektais? Vienintelė operacija kurią supranta egzempliorių objektai yra atributų nuorodos. Yra dviejų rušių validūs atributų vardai: duomenų atribudai ir metodai.

duomenų atributai atitinka Smalltalk „egzempliorių kintamuosius“ ir „duomenų narius“ C++. Duomenų atributai turi būti aprašyti. Kaip ir lokalūs kintamieji jie pradeda egzistuoti, kai jiems pirmą kartą yra priskiriama reikšmė. Pavyzdžiui, jei x yra anksčiau sukurtos klases MyClass egzempliorius, tai žemiau esantis kodas išspausdins reikšmę 16 ir nepaliks jokios žymės:

x.counter = 1
while x.counter < 10:
  x.counter = x.counter * 2
print x.counter
del x.counter

Kitas egzemplioriaus atributo nuorodos tipas yra metodas. Metodas yra funkcija, kuri „priklauso“ objektui. (Python’e, terminas metodas nėra unikalus klasės egzemplioriams: kiti objektų tipai gali turėti metodus taip pat. Pvz, sąrašo objektas turi metodus append, insert, remove, sort ir t.t. Tačiau toliau sekančioje diskusijoje mes naudosime terminą „metodas“ išskirtinai klasių egzempliorių objektams, nebent bus nurodyta kitaip).

Validus metodų namai egzemplioriaus objektui priklauso nuo jo klasės. Pagal apibrėžimą, visi klasės atributai, kurie yra funkcijų objektai, apibrėžia atitinkamus egzemplioriaus metodus. Pavyzdžiui, x.f yra validus metodas, nes MyClass.f yra funkcija, bet x.i nėra, nes MyClass.i nėra. Bet x.f nėra tas pats kas MyClass.f — tai yra metodo objektas, ne funkcijos objektas.

Metodų objektai

Įprastai, metodai yra iškviečiamas iškart po to, kai jis susiejamas:

x.f()

Klasės MyClass pavyzdyje, tai sugrąžins eilutę 'hello world'. Tačiau, nebūtina kviesti metodą iškart: x.f yra metodo objektas ir gali būti laikomas vėliasniam laikui, Pvz.:

xf = x.f
while True:
  print xf()

Spausdins hello world begale kartų.

Kas konkrečiai atsitinka, kai metodas yra iškviečiamas? Jūs galėjote pastebėti, kad x.f() (viršuje) buvo iškviestas be argumentų, nors apibrėžtis metodui f() argumentą ir nurodė. Kas atsitiko argumentui? Žinoma Pythonas sukelia išimtį kai funkcija, kuriai reikia argumentų yra iškviečiama be jų — netgi jei argumentas nėra naudojamas…

Tiesa sakant, atsakymą jūs galbūt jau nuspėjote: metodų ypatybė yra ta, kad objektas yra perduodamas kaip pirmas argumentas funkcijai. Mūsų pavyzdyje, kvietimas x.f() yra ekvivalentus MyClass.f(x). Apibendrinus, metodo su n argumentų sąrašu kvietimas yra ekvivalentiškas atitinkamos funkcijos atitinkamos funkcijos kvietimui su argumentu sąrašu, kuris yra sukuriamas pridedant metodo objektą prieš pirmą argumentą.

Jei jūs vis dar nesuprantate kaip dirba metodas, žvilgsnis į įgyvendinimą gali viską paaiškinti. Pirmiausia klasėje ieškoma egzemplioriaus atributo, kuris nėra duomenų atributas. Jeigu vardas nurodo validų klasės atributą, kuris yra funkcijos objektas, metodo objektas yra sukuriamas supakuojant kartu egzemplioriaus objektą ir ką tik surastos funkcijos objektą į abstraktų objektą — tai ir yra metodo objektas. Kai metodo objektas yra iškviečiamas su argumentų sąrašu, jis išpakuojamas vėl, naujas argumentų sąrašas yra sukonstruojamas iš egzemplioriaus objekto ir originalaus argumentų sąrašo ir tada funkcijos objektas yra iškviečiamas naudojant šį naują argumentų sąrašą.

Atsitiktinės pastabos

Duomenų atributai yra svarbesni už metodų atributus tokiu pačiu vardu. Tam kad išvengtumėte vardų konflikto, dėl ko gali kilti sunkiai randamos klaidos didelėse programose, patartina naudoti tam tikrus susitarimus, kad konfliktų tikimybė būtų minimizuota. Galimi susitarimai gali būti metodų vardų rašymas iš didžiųjų raidžių, pridedant tam tikra unikalią eilutę prie duomenų atributų pradžioje (pvz.: pabraukimą) arba metodų vardams naudoti veiksmažodžius, o daiktavardžius naudoti duomenų atributams.

Duomenų atributai gali būti pasiekiami tiek metodų tiek paprastų objekto naudotojų („klientų“). Kitaip sakant, klasės nėra tinkamos įgyvendinti abstrakčius duomenų tipus. Tiesa sakant, Python’e nėra nieko kas leistų paslėpti duomenis — viskas yra paremta susitarimu. (Iš kitos pusės, Python’o implementacija parašyta C gali visiškai paslėpti įgyvendinimo detales ir kontroliuoti priėjimą prie objekto, jei tik to reikia. Tai gali būti padaryta naudojant Python’o išplėtimus parašytus C.)

Klientai turi naudoti duomenų atributus atsargiai — klientai gali sujaukti metodų prižiūrimus invariantus jei bus pakeisti jų duomenų atributai. Pastebėsime, kad klientai gali pridėti savo duomenų atributus į egzemplioriaus objektą nepaveikiant metodų validumo, tol kol išvengiama vardų konflikto — vėlgi vardų kūrimo susitarimai gali padėti išvengti daug problemų.

Python’e nėra sutrumpinimo norint pasiekti duomenų atributus (ar kitus metodus!) iš metodo. Aš asmeniškai manau, kad tai padidina metodų skaitomumą: nėra galimybės sumaišyti lokalių ir egzemplioriaus kintamųjų besižvalgant metode.

Dažniausiai, pirmas metodo argumentas yra vadinamas self. Tai tėra nieko daugiau tik susitarimas: vardas self neturi jokios specialios reikšmės Python’e. (Tačiau pastebėkite, kad jums nesilaikant šio susitarimo jūsų kodas gali būti mažiau skaitomas kitiems Python’o programuotojams, ir labai tikėtina, kad klasių naršyklės programa gali būti parašyta laikantis šio susitarimo).

Kiekvienas funkcijos objektas, kuris yra klasės atributas, apibrėžia metodą šios klasės egzemplioriams. Nėra būtina, kad funkcijos apibrėžtis būtų apgaubta klasės apibrėžties tekste: funkcijos priskyrimas lokaliam klasės kintamajam taip pat yra galimas. Pvz.:

# Funkcija apibrėžta už klasės ribų
def f1(self, x, y):
  return min(x, x+y)

class C:
  f = f1
  def g(self):
    return 'hello world'
  h = g

Dabar f, g and h yra klasės C atributai, kurie nurodo į funkcijų objektus yra to pasekoje jie visi yra klasės C egzemplioriaus metodai — h yra ekvivalentus g. Pastebėsime, kad tokia praktika dažniausiai naudojama norint tik sumaišyti programos skaitytoją.

Metodai gali kviesti kitus metodus naudodami argumento self metodo atributus:

class Bag:
  def __init__(self):
    self.data = []
  def add(self, x):
    self.data.append(x)
  def addtwice(self, x):
    self.add(x)
    self.add(x)

Metodai gali kreiptis į globalius vardus tokiu pačiu būdų kaip paprastos funkcijos. Globali sritis susieta su metodu yra modulis kuriame yra klasės apibrėžtis (klasė pati savaime niekada nėra naudojama globalioje srityje!). Nors surasti gerą priežastį naudoti globalius duomenis metode yra labai sunku, yra daug teisėtų būdų naudoti globalią sritį: metodai gali naudoti funkcijas ar modulius importuotus į globalią sritį, taip pat metodai gali naudoti funkcijas ar klases apibrėžtas globalioje srityje. Dažniausiai, klasė kurioje yra metodai yra taip pat apibrėžta globalioje srityje, ir kitoje dalyje mes surasime keletą gerų priežasčių kodėl metode gali prireikti nurodyti savo paties klasę!

Kiekviena reikšmė yra objektas, ir to pasekoje turi klasę (taip pat vadinama tipu). Ji laikoma object.__class__.

Paveldėjimas

Žinoma, kalbos savybė nebūtų verta „klasės“ vardo jeigu nepalaikytų paveldėjimo. Paveldėtos klasės apibrėžties sintaksė atrodo taip:

class DerivedClassName(BaseClassName):
  <statement-1>
  .
  .
  .
  <statement-N>

Vardas BaseClassName turi būti apibrėžtas srityje, kur yra laikoma paveldėtos klasės apibrėžtis. Viršklasio vardo vietoje, kitos norimos išraiškos taip pat yra leidžiamos. Tai tarkim gali būti naudinga kai viršklasis yra apibrėžtas kitame modulyje:

class DerivedClassName(modname.BaseClassName):

Paveldėtos klasės apibrėžties vykdymas vyksta taip pat kaip ir viršklasiui. Kai klasės objektas yra konstruojamas, taip pat yra prisimenamas ir viršklasis. Tai naudojama nustatant atributų nuorodas: jeigu norimas atributas nėra randamas klasėje, tada jo paieška vykdoma jos viršklasyje. Ši taisyklė yra taikoma rekursiškai jeigu pats viršklasis yra paveldėtas iš kokios nors kitos klasės.

Taip pat nevyksta nieko ypatingo kuriant paveldėtos klasės egzempliorių: DerivedClassName() sukuria naują klasės egzempliorių. Metodų nuorodos surandamos taip: pirmiausia ieškoma atitinkamos klasės atributo ir jeigu reikia tada ieškoma grandine žemyn per viršklasius, ir metodo nuoroda yra validi jei ji gražina funkcijos objektą.

Paveldėtos klasės gali perrašyti viršklasio metodus. Kadangi metodai neturi specialių teisių kviečiant kitus to pačio objekto metodus, viršklasio metodas, kuris kviečia kitą metodą apibrėžta tame pačiame viršklasyje, galiausiai gali iškviesti paveldėtos klasės metodą (kuris perrašė norimą iškviesti metodą). (C++ programuotojams: visi metodai Python’e yra virtualūs.)

Metodo perrašymas paveldėtoje klasėje gali praplėsti (užuot tiesiog pakeitus) viršklasio metodą tuo pačiu vardu. Bazinės klasės metodą iškviesti tiesiogiai yra labai paprasta: tiesiog iškvieskite BaseClassName.methodname(self, arguments). Tai kartais naudinga ir naudotojams. (Pastebėkite, kad tai veikia tik tada, kai bazinė klasė yra apibrėžta arba importuota tiesiogiai į globalią sritį).

Python’as turi dvi įtaisytas funkcijas, kurios dirba su paveldėjimu:

 • Naudokite funkciją isinstance() norėdami patikrinti objekto tipą: isinstance(obj, int) bus True tik tada kai obj.__class__ yra int arba kokia nors klasė paveldėta iš int.

 • Naudokite funkciją issubclass() norėdami patikrinti paveldėjimą: issubclass(bool, int) yra True kadangi bool yra klasės int poklasis. Tačiau, issubclass(unicode, str) grąžins False kadangi unicode nėra str poklasis (jie tik turi bendrą protėvį basestring).

Sudėtinis paveldėjimas

Python’as palaiko apribotą sudėtinio paveldėjimo formą. Klasės apibrėžtis su keliais viršklasiais atrodo taip:

class DerivedClassName(Base1, Base2, Base3):
  <statement-1>
  .
  .
  .
  <statement-N>

Seno stiliaus klasėms, vienintelė taisyklė yra pirmiausia-gilyn, iš kairės į dešinę. Taigi jei atributas nėra randamas klasėje DerivedClassName, tada jo ieškoma klasėje Base1, tada (rekursyviai) klasės Base1 viršklasyje ir tik tada, jei jo neranda ten, ieškoma klasėje Base2 ir t.t.

(Kai kuriems žmonėms ieškojimas klasėse Base2 ir Base3 prieš ieškant klasės Base1 viršklasiuose atrodo natūralus. Tačiau tai reikalautų žinoti ar tam tikras Base1 atributas yra iš ties apibrėžtas klasėje Base1 arba viename iš jos viršklasių prieš galėdamas numatyti vardų konflikto pasekmes su klasės Base2 atributu. Pirmiausia-gilyn taisyklė neskiria tiesioginių ir paveldėtų klasės Base1 atributų.

naujo stiliaus klasėse metodų nustatymo tvarka keičiasi dinamiškai, kad galėtų palaikyti bendradarbiaujančius funkcijos super() kvietimus. Šis sprendimas keliose kitose sudėtinį paveldėjimą palaikančiose kalbose yra žinomas kaip kviesk-kitą-metodą ir yra galingesnis negu super kvietimas randamas paveldėjimo iš vieno viršklasio kalbose.

Naujo stiliaus klasėms dinamiškas paveldėjimas yra reikalingas nes visi sudėtinio paveldėjimo atvejai naudoja vieną ar daugiau deimantinių sąsajų (kai bent viena iš tėvinių klasių gali būti pasiektos keletu kelių iš tos pačios viršutinės klasės). Pvz.: visos naujo stiliaus klasės yra paveldėtos iš object, taigi bet kuris sudėtinio paveldėjimo atvejis leidžia daugiau negu vieną būdą pasiekti object. Norint viršklasius apsaugoti nuo panaudojimo kelis kartus, dinaminis algoritmas liniarizuoja paieškos tvarką taip, kad būtų išlaikyta iš kairės į dešinę tvarka nurodyta kiekvienoje klasėje, kuri kviečią tėvą tik kartą, ir būtų monotoniška (monotoniška reiškia, kad klasė gali būti poklasiu nepaveikdama jos tėvų pirmenybės tvarkos). Visą tai paimant kartu, šios savybės leidžia kurti patikimas ir išplečiamas klases naudojant sudėtinį paveldėjimą. Daugiau informacijos čia: http://www.python.org/download/releases/2.3/mro/.

Privatūs kintamieji

Privatūs klasės identifikatoriai egzistuoja, bet su tam tikrais apribojamais. Jei identifikatorius turi formą __spam (bent du pabraukimo brūkšniai priekyje ir daugiausiai vienas pabaigoje) jis yra pakeičiamas į _classname__spam, kur classname yra klasės vardas be pabraukimo brūkšnių, jei jie buvo klasės vardo gale. Šis pakeitimas atliekamas nepaisant sintaksinės identifikatoriaus pozicijos, todėl tai gali būti naudojama apibrėžti klasės kintamuosius, metodus, kintamuosius laikomus tarp globalių kintamųjų ir netgi kintamuosius laikomus egzemplioriuose, kurie yra privatūs šiai klasei kitos klasės egzemplioriuje. Gali įvykti sutrumpinimas, jei pakeistas vardas yra ilgesnis negu 255 simboliai. Jei identifikatorius nėra klasėje arba kai klasės vardas sudarytas tik iš pabraukimo brūkšnių pakeitimas neįvyksta.

Vardų pakeitimo tikslas yra leisti paprastai apibrėžti „privačius“ egzemplioriaus kintamuosius ir metodus nesijaudinant apie egzemplioriaus kintamuosius apibrėžtus paveldėtoje klasėje arba egzemplioriaus kintamųjų keitimus už klasės ribų. Pastebėsime, kad pakeitimo taisyklės yra sukurtos taip, kad būtų išvengta sutapimų. Tačiau visgi įmanoma pasišventusiai sielai pasiekti ir modifikuoti kintamuosius, kurie laikomi privačiais. Tai netgi gali būti naudinga tam tikrose situacijose, kaip kad derintuvėje ir tai vienintelė priežastis kodėl ši skylė yra palikta. Paveldėjimas naudojant tokį patį klasės vardą kaip viršklasio leidžia naudoti viršklasio privačius kintamuosius.

Likučiai

Kartais yra naudinga turėti duomenų tipą panašų į Paskalio „record“ arba C „struct“, kuriame būtų laikomi keli vardiniai duomenų nariai. Tuščia klasės apibrėžtis tam puikiai tinka:

class Employee:
  pass

john = Employee() # Create an empty employee record

# Fill the fields of the record
john.name = 'John Doe'
john.dept = 'computer lab'
john.salary = 1000

Python’o kodo gabaliukui, kuris tikisi abstraktaus tipo, galima perduoti klasę, kuri emuliuoja to duomenų tipo metodus. Tarkime, jei jūs turite funkcija, kuri formuoja kažkokį duomenų tipą iš failo objekto, jūs galite apibrėžti klasę su metodais read() ir readline() kurie gauna duomenis iš eilutės buferio ir perduoti tą buferį kaip argumentą.

Egzemplioriaus metodų objektai turi atributus taip pat: m.im_self yra egzemplioriaus objektas su metodu m(), ir m.im_func yra funkcijos objektas atitinkantis tą metodą.

Išimtys yra klasės taip pat

Naudotojų apibrėžtos išimtys yra identifikuojamos pagal klases taip pat. Naudojant šį mechanizmą galima sukurti praplečiamas išimčių hierarchijas.

Egzistuoja dvi naujos validžios (semantinės) formos išimčių sukėlimui:

raise Class, instance

raise instance

Pirmoje formoje instance privalo būti klasės Class egzempliorius arba paveldėta klasė iš jo. Antroji forma yra šio reiškinio sutrumpinimas:

raise instance.__class__, instance

Klasė except reiškinyje yra suderinama su išimtimi jei ji yra tos pačios klasės ar viršklasio (bet ne atvirkščiai — jei except reiškinyje yra poklasis, tai jis nėra suderinamas su viršklasiu). Pavyzdžiui, šis kodas atspausdins B, C, D iš eilės:

class B:
  pass
class C(B):
  pass
class D(C):
  pass

for c in [B, C, D]:
  try:
    raise c()
  except D:
    print "D"
  except C:
    print "C"
  except B:
    print "B"

Jeigu except reiškiniai būtų surašyti atvirkštine tvarka (su except B pirmiausia), tai bus atspausdinta B, B, B — vykdomas pirmas sutampantis except reiškinys.

Kai spausdinamas klaidos pranešimas nesutvarkytai išimčiai, išimties klasės vardas yra atspausdinamas, tada dvitaškis ir tarpas, o galiausiai egzempliorius paverstas eilute naudojant įtaisyta funkciją str().

Iteratoriai

Iki dabar jūs tikriausiai pastebėjote, kad dauguma konteinerių objektų gali būti pereiti naudojant for reiškinį:

for element in [1, 2, 3]:
  print element
for element in (1, 2, 3):
  print element
for key in {'one':1, 'two':2}:
  print key
for char in "123":
  print char
for line in open("myfile.txt"):
  print line

Šis priėjimo būdas yra aiškus, trumpas ir patogus. Iteratorių naudojimas apima ir suvienodina Python’ą. Už scenos, bazinio žodžio for reiškinys iškviečia iter() konteinerio objektui. Funkcija sugrąžina iteratoriaus objektą kuris apibrėžią metodą next(), kuris pasiekia konteinerio elementus po vieną vienu metu. Kai daugiau elementų nėra, metodas next() sukelia išimtį StopIteration kuri pasako baziniam žodžiui for pabaigtį ciklą. Šis pavyzdys rodo kaip visa tai veikia:

>>> s = 'abc'
>>> it = iter(s)
>>> it
<iterator object at 0x00A1DB50>
>>> it.next()
'a'
>>> it.next()
'b'
>>> it.next()
'c'
>>> it.next()

Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
  it.next()
StopIteration

Pamačius kaip veikia iteratoriaus protokolas, yra labai paprasta pridėti iteratoriaus elgesį į jūsų klases. Apibrėžkite metodą __iter__(), kuris sugrąžina objektą su metodu next(). Jei klasė apibrėžia metodą next(), tada __iter__() gali tiesiog sugrąžinti self:

class Reverse:
  "Iterator for looping over a sequence backwards"
  def __init__(self, data):
    self.data = data
    self.index = len(data)
  def __iter__(self):
    return self
  def next(self):
    if self.index == 0:
      raise StopIteration
    self.index = self.index - 1
    return self.data[self.index]

>>> for char in Reverse('spam'):
...   print char
...
m
a
p
s

Generatoriai

Generatoriai yra paprastas ir galingas įrankis iteratorių kūrimui. Jie aprašomi kaip paprasčiausios funkcijos, bet naudojamas bazinio žodžio yield reiškinys kiekvienąkart kai jiems reikia grąžinti duomenis. Kaskart kai iškviečiamas metodas next(), generatorius sugrįžta į tą vietą, kur jis sustojo (jis prisimena visas duomenų reikšmes ir koks reiškinys buvo paskutinį kartą vykdomas). Pavyzdys parodo, kad generatorius sukurti yra visiškai paprasta:

def reverse(data):
  for index in range(len(data)-1, -1, -1):
    yield data[index]

>>> for char in reverse('golf'):
...   print char
...
f
l
o
g

Viską ką galima padaryti su generatoriais galima padaryti su klasėmis paremtais iteratoriais kaip aprašyta praeitoje dalyje. Generatorių forma yra tokia kompaktiška dėl to, kad metodai __iter__() ir next() yra sukuriami automatiškai.

Kita esminė savybė yra ta, kad lokalūs kintamieji ir jų vykdymo būsena yra automatiškai išsaugoma tarp kvietimų. Tai leidžia daug lengviau rašyti funkcijas ir jos yra daug aiškesnės negu naudojant egzemplioriaus kintamuosius kaip self.index ir self.data.

Prie viso to, kad automatiškai yra sukuriami metodai ir išsaugoma programos būsena, generatoriai automatiškai iškelia StopIteration, kai jie baigia darbą. Visos kartu šios savybės leidžia paprastai sukurti iteratorius nevargstant daugiau negu rašant paprastą funkciją.

Generatorių reiškiniai

Kai kurie paprasti generatoriai gali būti parašyti kaip reiškiniai naudojant sintaksę, kuri panaši į sąrašo užklausą, bet vietoje laužtinių skliaustelių naudojant paprastus skliaustelius. Šie reiškiniai yra skirti situacijoms kai generatoriai naudojami iškarto uždarančioje funkcijoje. Generatorių reiškiniai yra kompaktiškesni negu pilnos generatorių apibrėžtys ir linkę labiau taupyti atmintį negu atitinkamos sąrašo užklausos.

Pavyzdžiai:

>>> sum(i*i for i in range(10))         # kvadratų suma
285

>>> xvec = [10, 20, 30]
>>> yvec = [7, 5, 3]
>>> sum(x*y for x,y in zip(xvec, yvec))     # skaliarinė sandauga
260

>>> from math import pi, sin
>>> sine_table = dict((x, sin(x*pi/180)) for x in range(0, 91))

>>> unique_words = set(word for line in page for word in line.split())

>>> valedictorian = max((student.gpa, student.name) for student in graduates)

>>> data = 'golf'
>>> list(data[i] for i in range(len(data)-1,-1,-1))
['f', 'l', 'o', 'g']

Pastabos

1

Išskyrus vienam dalykui. Modulių objektai turi slaptą tik-skaitomą atributą pavadintą __dict__ kuris sugrąžina žodyną, kuris naudojamas įgyvendinti modulio vardų erdvę. Vardas __dict__ yra atributas bet net globalus vardas. Akivaizdu, kad tai pažeidžia vardų erdvės įgyvendimo abstrakciją ir turi būti apribota tik tokiems dalykams kaip pavėluotoms derintuvėms.